Được thiết kế cho sự bền vững

Energy Star

Acer luôn ưu tiên thiết kế tiết kiệm năng lượng cho các sản phẩm của chúng tôi. ENERGY STAR là một chương trình tự nguyện của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ giúp các doanh nghiệp và cá nhân tiết kiệm tiền và bảo vệ khí hậu của chúng ta thông qua hiệu quả năng lượng vượt trội.

Đăng ký EPEAT

Các nhà sản xuất đăng ký sản phẩm trong EPEAT dựa trên khả năng đáp ứng các tiêu chí bắt buộc và tùy chọn nhất định của thiết bị nhằm tìm cách giải quyết và cải thiện tính bền vững trong toàn bộ vòng đời của sản phẩm, từ thiết kế và sản xuất đến sử dụng và tái chế năng lượng.

Được chứng nhận TCO

Chứng nhận TCO đóng vai trò đảm bảo rằng các sản phẩm máy tính do chủ doanh nghiệp mua sẽ duy trì các tiêu chuẩn sinh thái. Chứng nhận này tìm cách đề cập đến cả khía cạnh xã hội và môi trường trong vòng đời sản phẩm CNTT và giúp giải quyết nhiều thách thức về tính bền vững quan trọng nhất hiện nay.