Polityka Prywatności – Obsługa klienta

Polityka Prywatności – Obsługa klienta

Przy pomocy niniejszej polityki prywatności (zwanej dalej „Polityką Prywatności”), Spółka Acer Computer GmbH (zwana dalej „Acer”, „Spółką” lub przywoływana zaimkiem osobowym „my”, „nam” itd.) zamierza przekazać swoim klientom informacje na temat przetwarzania ich danych osobowych, które Spółka może wykorzystywać na potrzeby obsługi klienta. W związku z tym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa niniejsza Polityka Prywatności stanowi broszurę informacyjną, którą należy przekazać osobom, których dane dotyczą, aby poinformować je o tym jak, w jakim celu i przez kogo będą przetwarzane ich dane.

Szczególnie w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych przekazywanych przez stronę internetową Acer (zwaną dalej „Stroną”) prosimy o zapoznanie się z opublikowaną tam polityką dotyczącą prywatności i i zasad dotyczących plików cookie.

1. Administrator Danych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka Acer Computer GmbH, Kornkamp 4, 22926 Ahrensburg, Niemcy - działająca w Polsce za pośrednictwem przetwarzającego dane - Asplex Sp. z o.o., ul. GRANICZNA, no. 8 D,E, 4,5, WROCŁAW.

2. Charakter gromadzonych i przetwarzanych danych. Cele przetwarzania
Acer gromadzi i przetwarza dane osobowe przekazane świadomie przez użytkownika w związku z jego interakcją z funkcjami i usługami oferowanymi na Stronie i zamawianiem świadczonych przez nas usług związanych z obsługą klienta. Uściślając, przetwarzamy dane osobowe użytkowników w następujących celach: zarządzanie produktami Acer kupowanymi przez użytkownika i ich rejestrowanie; świadczenie usług związanych z gwarancją i wsparciem technicznym, w tym poprzez Stronę i centrum obsługi telefonicznej; zarządzanie uczestnictwem użytkownika w inicjatywach ogłaszanych na Stronie ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia dla klienta oraz obsługi posprzedażowej; realizowanie wniosków o udzielenie informacji; odpowiadanie na pytania zadawane przez użytkowników pocztą elektroniczną, na Stronie lub w formie papierowej. Poza tym Acer przetwarza dane osobowe klientów, którzy uzyskują dostęp do usług związanych z obsługą klienta poprzez centrum obsługi telefonicznej, aby poprawić jakość naszych usług. W związku z tym, przychodzące rozmowy telefoniczne z użytkownikami mogą być nagrywane i używane wyłącznie do celów optymalizacji obsługi klientów i zapewnienia wysokiej jakości.

Dane osobowe użytkownika, które muszą zostać przetworzone przez Acer, aby osiągnąć wspomniane cele, to w szczególności: imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, język, treść przychodzącej rozmowy telefonicznej oraz wszelkie inne dane przekazane spontanicznie przez użytkownika, których przetworzenie jest konieczne w celu świadczenia usług wsparcia technicznego lub spełnienia konkretnych próśb klienta. Jeżeli chodzi o informacje dotyczące produktów Acer, musimy znać w szczególności odpowiedni numer seryjny, model i datę zakupu.

Ponadto informujemy użytkowników, że w następstwie interwencji zespołu obsługi klienta, wnioskowanej przez użytkownika, mogą zostać wykonane wychodzące połączenia telefoniczne, w celu oceny poziomu zadowolenia użytkownika z udzielonej pomocy. Takie rozmowy telefoniczne mogą być również nagrywane.

Proszę zwrócić uwagę, że dane osobowe mogą być przetwarzane we wspomnianych wyżej celach bez potrzeby uzyskania wcześniejszej zgody osoby, której dane dotyczą, ponieważ są one niezbędne do świadczenia usług i udostępnienia funkcji Strony, o które ta osoba poprosiła. Tym samym, zgodnie z powyższymi zapisami, brak takich danych osobowych może uniemożliwić spółce Acer świadczenie usług i przekazywanie informacji.

Podsumowując, przetwarzamy dane osobowe użytkownika, aby egzekwować swoje prawa lub bronić swoich praw przed właściwym sądem, spełnić wymagania i obowiązki wynikające z przepisów prawa, regulacji i prawodawstwa Unii Europejskiej oraz w każdym innym celu wyraźnie dozwolonym przepisami prawa.

3. Cechy i tryb przetwarzania
Dane przekazane przez użytkownika w trakcie jego interakcji ze Stroną, wszelkie inne dane spontanicznie przekazane przez użytkownika lub otrzymane od osób trzecich podczas świadczenia naszych usług, przetwarzamy głównie poprzez systemy elektroniczne i internetowe, ale również w sposób tradycyjny, nieelektroniczny, zgodnie z procedurami związanymi bezpośrednio z celami określonymi w niniejszej Polityce Prywatności.

Przetwarzamy również dane związane z przychodzącymi rozmowami telefonicznymi obsługiwanymi przez nasze centra telefoniczne. W szczególności, tak jak wspomniano wyżej, treść takich rozmów może być nagrywana, przechowywana i odsłuchiwana dla celów, o których mowa w ustępie 2, przy zwróceniu szczególnej uwagi na zachowanie wszelkich wymaganych lub stosownych środków bezpieczeństwa.

Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia ustalanych celów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa i poufności, którymi kierujemy się we wszystkich naszych działaniach. Zostaną zastosowane odpowiednie środki, aby zmniejszyć ryzyko zniszczenia i utraty danych, nawet w wyniku przypadku, nieuprawnionego dostępu, przetwarzania bezpodstawnego lub niezgodnego z pierwotnym celem, nadużywania lub bezprawnego przetwarzania danych. Systemy informatyczne i oprogramowanie zostaną skonfigurowane w taki sposób, aby zminimalizować przetwarzanie danych osobowych oraz danych umożliwiających identyfikację, które nie są potrzebne do osiągnięcia przewidzianych celów.

4. Przekazanie danych osobowych
Z uwagi na konkretne cele przetwarzania określone w niniejszej Polityce Prywatności Acer ma prawo przekazywać dane użytkowników osobom trzecim w zakresie opisanego wyżej trybu i zgodnie z nim, wyłącznie jeżeli przekazanie takie jest konieczne, aby spełnić prośby użytkownika i zarządzać procesami wewnętrznymi spółki Acer. Uznaje się, że dane osobowe mogą być przekazane we wszystkich przypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa, a także w następstwie poleceń wydanych przez właściwe organy. Dostęp do danych osobowych umożliwia się jednak wyłącznie (i) upoważnionym pracownikom wewnętrznym lub zewnętrznym odpowiednio wyznaczonym jako osoby odpowiedzialne za przetwarzanie danych w celu realizacji wspomnianych wyżej zamierzeń i wyłącznie w stopniu, w jakim przetwarzanie to jest konieczne do wykonania przydzielonych zadań (ii) przetwarzającym dane wyznaczanym przez spółkę Acer. W związku z tym, jak wspomniano już w poprzednich ustępach, w celu zbadania jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia klientów, powierzyliśmy wychodzące rozmowy telefoniczne spółce będącej podmiotem zewnętrznym, odpowiednio wyznaczonej jako przetwarzający dane, wymagając od niej zapewnienia pełnej zgodności z wszelkimi obowiązującymi wymogami ochrony danych.

W zakresie dozwolonym przez prawo informacje podane przez użytkownika mogą być wykorzystywane, przetwarzane i przesyłane przez dowolny z podmiotów należących do Acer (lub przez podwykonawców działających na ich zlecenie) w różnych częściach świata, także poza krajem zamieszkania użytkownika. Mogą to być także regiony, w których ochrona informacji personalnych nie jest zapewniona na wystarczającym poziomie. Listę upoważnionych podmiotów z Acer (wraz z adresami siedzib), które mogą mieć dostęp do danych użytkownika w tych regionach, można uzyskać pod adresem www.acer-group.com/ag/en/TW/content/office-list. Podmioty te mogą nadal korzystać z danych użytkownika nawet wtedy, gdy przestaną należeć do Acer. Wszystkie firmy z Acer, które otrzymają dostęp do danych użytkownika, będą z nich korzystać zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Ilekroć powierzone nam informacje są przekazywane przez firmę z grupy Acer na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EEA”) lub Szwajcarii – innej firmie z grupy Acer poza EEA lub Szwajcarią, wówczas podejmowane są odpowiednie kroki w celu zapewnienia dostatecznej ochrony tych danych.

Acer ma poza tym prawo do ujawnienia danych osobowych użytkowników instytucjom, organom administracji publicznej, specjalistom, niezależnym konsultantom, w tym stowarzyszeniom, osobom trzecim świadczącym usługi techniczne i organizacyjne, z których Acer może korzystać, aby osiągnąć wspomniane wyżej cele – tak jak w przypadku świadczenia usług centrum obsługi telefonicznej – oraz w sytuacji fuzji, przejęć, sprzedaży spółek, jednostek biznesowych lub działalności lub innych wyjątkowych transakcji, a także jakiejkolwiek innej stronie, której dane mogą być przekazane na mocy obowiązujących przepisów prawa i regulacji. Strony te przetwarzają dane wyłącznie w określonych wyżej celach jako administratorzy danych, przetwarzający dane lub osoby odpowiedzialne za przetwarzanie danych, w zależności od sytuacji. Strony te w żadnym wypadku nie otrzymają danych osobowych, które nie są konieczne do wypełnienia przydzielonych im zadań. Żadne dane osobowe na zostaną ujawnione dla celów promocyjnych, ani w inny sposób rozpowszechnione.

5. Prawa użytkownika
Użytkownik może w każdej chwili skorzystać z przysługujących mu praw na mocy obowiązujących przepisów, w tym prawa do potwierdzenia tego, czy istnieją dotyczące go dane osobowe, jaka jest ich treść i źródło oraz czy są one poprawne, a także do złożenia wniosku o konsolidację, aktualizację, zmianę, anulowanie, anonimizację i zablokowanie danych, jeżeli zostały przetworzone bezprawnie lub w sposób łamiący obowiązujące przepisy prawa. W uzasadnionych sytuacjach, użytkownik ma również prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie jego danych,prawo do przeniesienia danych jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru w UE.

Aby skorzystać z przysługujących Użytkownikowi praw, a także w przypadku wszelkich pytań lub wniosków dotyczących danych osobowych użytkownika, należy skontaktować się z nami pisząc na adres: privacy_officer@acer.com.

Niniejsza Polityka Prywatności podlega okresowej ocenie przez spółkę Acer. Zastosowanie ma jej najnowsza wersja opublikowana na Stronie. Acer zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego dokumentu w dowolnym czasie. Zachęcamy zatem naszych użytkowników, aby regularnie sprawdzali naszą stronę internetową w celu uzyskania informacji o wszelkich aktualizacjach niniejszej Polityki Prywatności. Jakakolwiek konsolidacja lub zmiana niniejszych zapisów wchodzi w życie z datą jej opublikowania na Stronie.

Data ostatniej aktualizacji: Marzec 2019 r.