เรื่อง การรับประกันสินค้า (Product Warranty)

เรื่อง การรับประกันสินค้า (Product Warranty)
1.รายละเอียดการรับประกันสินค้า
 
 
เอเซอร์ (acer) รับประกันสินค้า โดยนับเริ่มต้นการรับประกัน เมื่อผู้ซื้อซื้อสินค้าจากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดย เอเซอร์ และสิ้นสุดการรับประกันตามระยะเวลามาตรฐานที่ได้กำหนดไว้สำหรับแต่ละรุ่น ในกรณีที่ระยะเวลารับประกันคงเหลือน้อยกว่ามาตรฐานการรับประกัน ผู้ซื้อสามารถนำใบกำกับภาษีมาใช้ในการแก้ไขการรับประกันนับจากวันที่ซื้อได้
 
 
ในกรณีที่สินค้าขายราคาต่ำกว่าราคามาตรฐาน(Clearance sale) และไม่มีอะไหล่ซ่อมแซมในรุ่นนั้นๆแล้วเอเซอร์ แคร์ สามารถที่จะพิจารณาคืนเงินให้ลูกค้าตามหน้า End user invoice หลังจากหักค่าเสื่อมตามที่บริษัทฯกำหนดในแต่ละชนิดผลิตภัณฑ์
 
 
Smartphone และ Tablet ที่ขายผ่าน Small kiosk shop สามารถนำใบเสร็จรับเงินสดพร้อมตราประทับของร้าน มาใช้ในการแก้ไขการรับประกันนับจากวันที่ซื้อได้
 
 
ทั้งนี้ สินค้าดังกล่าวจะต้องเกิดความชำรุดบกพร่องจากการผลิต หรืออุปกรณ์ที่ประกอบ ภายใต้การใช้งานปกติ ดังรายละเอียดการรับประกันต่อไปนี้
 
 
a) รับประกัน Hardware ตามระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้สำหรับแต่ละรุ่น เช่น Mainboard, LCD Panel และ HDD เป็นต้น
b) Battery, Adaptor ของ Notebook และ Smartphone รับประกัน 1 ปี (อุปกรณ์ที่มาพร้อมตัวเครื่อง)
c) รับประกัน Software มาตรฐานที่มาพร้อมเครื่องเท่านั้น ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ซื้อเครื่อง
d) มี Dot (Dead Pixels) บนหน้าจอตั้งแต่ 4 จุดขึ้นไป
 
1.1.การรับประกันจะไม่ครอบคลุมถึงเหตุอันเกิดจาก
 
 
a) สภาพสินค้าและอุปกรณ์เป็นรอยขีดข่วน บิ่น แตก หัก งอ ฉีกขาด มีคราบของเหลว Oxide ทั้งภายนอกและภายใน หรือเกิดรอยไหม้ บนชิ้นส่วนต่างๆ ไม่ว่ากรณีใดๆ
b) ความเสียหายที่เกิดจากสัตว์ หรือแมลงทุกชนิด เช่น มีมดเข้าไปทำรัง หรือฉี่หนู เป็นต้น
c) ความเสียหายจากการขนส่ง หรือภัยธรรมชาติ
d) โปรแกรมที่ไม่ได้ติดตั้งมากับเครื่อง รวมถึงไวรัสต่าง ๆ
e) ความเสียหายจากการต่ออุปกรณ์ต่อพ่วง
f) การซ่อมโดยช่างที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ
g) การดัดแปลงที่ผิดจากข้อกำหนดจากผู้ผลิต
หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของการรับประกันสินค้า โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
1.2. โปรแกรมขยายการรับประกัน (Super Care Pac)
 
 
a) ราคาและเงื่อนไขการขายโปรแกรมขยายการรับประกันในส่วนของค่าแรงและอะไหล่
 
 

โปรแกรมขยายการรับประกันค่าแรงและอะไหล่ (Super Care Pac)

 


Notebook

กรณีซื้อเครื่องไม่เกิน 30  วัน

ประกันค่าแรงและค่าอะไหล่ 1 ปี

1,600

บาท

ประกันค่าแรงและค่าอะไหล่ 2 ปี

2,800

บาท

กรณีซื้อเครื่องมาเกิน 30 วัแต่ยังไม่เกิน 3 เดือน

ประกันค่าแรงและค่าอะไหล่ 1 ปี

2,000

บาท

ประกันค่าแรงและค่าอะไหล่ 2 ปี

3,800

บาท

 

 

 

 

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว

 
 
 
b) สำหรับเครื่องประกันมาตรฐาน 2 ปี สามารถใช้โปรแกรมการขยายประกันค่าแรงและค่าอะไหล่ 1ปี เท่านั้น
c) กรณีลูกค้าซื้อ Super Care Pac จากศูนย์บริการเอเซอร์ ทางศูนย์บริการฯ จะทำการ บันทึกการขยายรับประกันให้ลูกค้า
 
1.3.โปรแกรมการขยายประกันบริการซ่อมนอกสถานที่ (Home Service Pac)
 
 
a) ราคาและเงื่อนไขโปรแกรมการขยายประกันการบริการซ่อมนอกสถานที่
 

โปรแกรมขยายการรับประกันให้บริการนอกสถานที่ (Home Service Pac)

 
Notebook

กรณีซื้อเครื่องไม่เกิน 30 วัน

ประกันซ่อมนอกสถานที่ 1 ปี

1,000

บาท

ประกันซ่อมนอกสถานที่ 2 ปี

1,800

บาท

ประกันซ่อมนอกสถานที่ 3 ปี

2,400

บาท

กรณีซื้อเครื่องมาเกิน 30 วันแต่ยังไม่เกิน 3 เดือน

ประกันซ่อมนอกสถานที่ 1 ปี

1,500

บาท

ประกันซ่อมนอกสถานที่ 2 ปี

2,800

บาท

ประกันซ่อมนอกสถานที่ 3 ปี

3,200

บาท

 

 

 

 


Desktop

กรณีซื้อเครื่องไม่เกิน 30 วัน

ประกันซ่อมนอกสถานที่  1 ปี        

700

บาท

ประกันซ่อมนอกสถานที่  2 ปี           

1,000

บาท

กรณีซื้อเครื่องมาเกิน 30 วันแต่ยังไม่เกิน 3 เดือน

ประกันซ่อมนอกสถานที่  1 ปี        

1,300

บาท

ประกันซ่อมนอกสถานที่  2 ปี           

1,800

บาท

 

 

 

 

หมายเหตุ: ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว

 
 
b)โปรแกรมขยายการให้บริการซ่อมนอกสถานที่สำหรับ Notebook และ Desktop สามารถซื้อเพื่อขยายการรับประกันรวมกับประกันเดิมได้สูงสุดไม่เกิน 3 ปี
c)สำหรับ Notebook และ Desktop
สามารถซื้อโปรแกรมการให้บริการซ่อมนอกสถานที่ได้เท่ากับประกันมาตรฐานของสินค้าเท่านั้นๆโดยไม่รวมโปรแกรมซอฟแวร์และ อุปกรณ์ต่อพวง
 
1.4.การตรวจสอบระยะเวลาประกัน
 
 
check-your-warranty-status
Product Warranty
1.1. Detail of product warranty
 
Acer product warranty starts on the date of purchase from Acer authorized dealer and it will be expired according to product warranty standard of each model. In case of remaining warranty period is less than product warranty standard, customer can bring tax invoice to reclaim warranty as your purchase date.
 
In case of clearance sales product which its spare parts no longer exists, Acer may reimburse to customer after depreciation deduction by Acer’s standard of each product.
 
For Smartphone or Tablet which sold via small kiosk shop, customer can bring tax invoice with seller’s seal to reclaim warranty as your purchase date.
 
In addition, claimed product must be defected from its production or equipment under common usage as following details.
 
a) Hardware product is warranted depending on product standard of each model such as Mainboard, LCD Panel, HDD, etc.
b) Battery, Adaptor of notebook computer and smartphone is warranted for 1 year. (including product’s equipment)
c) Software which originally installed with the product is warranted for 30 days from the date of purchase.
d) Dead pixels appear on monitor for 4 dots or more.
1.2. Exception of warranty
 
a) Damage by scratched, nicked, broken, bent, torn, stained with Oxide on external or internal, burned, etc.
b) Damage from animals and insects such as ant’s nest, rat’s urine, etc.
c) Damage from transportation or natural disaster
d) Damage from software which not originally installed with the product, or any computer viruses.
e) Damage from external connector tools
f) Repaired by unauthorized technicians
g) Modified from its original specification
Remark : Acer has a right to change any details of product warranty without prior notice.
1.3. Warranty extension program (Super Care Pac)
 
a) Price and condition of warranty extension program
 

Service & parts warranty extension program (Super Care Pac)

 


Notebook

Not over 30 days of purchase

1 year service & parts warranty

1,600

Baht

2 years service & parts warranty

2,800

Baht

More than 30 days but not over 3 months of purchase

1 year service & parts warranty

2,000

Baht

2 years service & parts warranty

3,800

Baht

 

 

 

 

Remark : Program price above included VAT 7%

 
 
b) Products with 2 years warranty standard can apply only 1 year service & parts warranty extension program
c) Customers who purchase Super Care Pac from Acer service center, your warranty extension will be recorded by service center.
1.4. Onsite service warranty extension program (Home Service Pac)
 
 

Service & parts warranty extension program (Home Service Pac)

 
Notebook

Not over 30 days of purchase

1 year onsite service warranty

1,000

Baht

2 years onsite service warranty

1,800

Baht

3 years onsite service warranty

2,400

Baht

More than 30 days but not over 3 months of purchase

1 year onsite service warranty

1,500

Baht

2 years onsite service warranty

2,800

Baht

3 years onsite service warranty

3,200

Baht

 

 

 

 


Desktop

Not over 30 days of purchase

1 year onsite service warranty

700

Baht

2 years onsite service warranty

1,000

Baht

More than 30 days but not over 3 months of purchase

1 year onsite service warranty

1,300

Baht

2 years onsite service warranty

1,800

Baht

 

 

 

 

Remark:  Program price above included VAT 7%
 

 
 
 
a) Price and condition of onsite service warranty extension program
b) Onsite service warranty extension program can be applied with notebook and desktop computer product for maximum 3 years.
c) Onsite service warranty extension program can be applied with notebook and desktop computer product equal to its warranty period standard, not including software and other equipment.
1.5. Warranty status check
 
check-your-warranty-status