in Products in Support in Press
เมนู

เรื่อง การรับประกันสินค้า (Product Warranty)

การรับประกันสินค้า (Product Warranty)

1. รายละเอียดการรับประกันสินค้า

เอเซอร์ (acer) รับประกันสินค้า โดยนับเริ่มต้นการรับประกัน เมื่อผู้ซื้อซื้อสินค้าจากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดย เอเซอร์ และสิ้นสุดการรับประกันตามระยะเวลามาตรฐานที่ได้กำหนดไว้สำหรับแต่ละรุ่น ในกรณีที่ระยะเวลารับประกันคงเหลือน้อยกว่ามาตรฐานการรับประกัน ผู้ซื้อสามารถนำใบกำกับภาษีมาใช้ในการแก้ไขการรับประกันนับจากวันที่ซื้อได้

ในกรณีที่สินค้าขายราคาต่ำกว่าราคามาตรฐาน(Clearance sale) และไม่มีอะไหล่ซ่อมแซมในรุ่นนั้นๆแล้วเอเซอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ สามารถที่จะพิจารณาคืนเงินให้ลูกค้าตามหน้า End user Tax Invoice หลังจากหักค่าเสื่อม

Smartphone และ Tablet ที่ขายผ่าน Small kiosk shop สามารถนำใบเสร็จรับเงินสดพร้อมตราประทับของร้าน มาใช้ในการแก้ไขการรับประกันนับจากวันที่ซื้อได้

ทั้งนี้ สินค้าดังกล่าวจะต้องเกิดความชำรุดบกพร่องจากการผลิต หรืออุปกรณ์ที่ประกอบ ภายใต้การใช้งานปกติ ดังรายละเอียดการรับประกันต่อไปนี้

1) รับประกัน Hardware ตามระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้สำหรับแต่ละรุ่น เช่น Mainboard, LCD Panel และ HDD เป็นต้น

2) Battery ของ Notebook และ Smartphone รับประกัน 1 ปี (อุปกรณ์ที่มาพร้อมตัวเครื่อง)

3) รับประกัน Software มาตรฐานที่มาพร้อมเครื่องเท่านั้น ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ซื้อเครื่อง

4) มี Dot (Dead Pixels) บนหน้าจอเกิน 4 จุดขึ้นไป

การรับประกันจะไม่ครอบคลุมถึงเหตุอันเกิดจาก

1) สินค้าและอุปกรณ์เป็นรอยขีดข่วน บิ่น แตก หัก งอ ฉีกขาด มีคราบของเหลว Oxide

หรือเกิดรอยไหม้

2) ความเสียหายจากการขนส่ง หรือภัยธรรมชาติ

3) โปรแกรมที่ไม่ได้ติดตั้งมากับเครื่อง (รวมถึงไวรัสต่าง ๆ)

4) ความเสียหายจากการต่ออุปกรณ์ต่อพ่วง

a) การซ่อมโดยช่างที่ขาดความชำนาญหรือการดัดแปลงที่ผิดจากข้อกำหนดจาก โรงงาน

หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของการรับประกันสินค้า โดยมิ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. โปรแกรมขยายการรับประกัน (Super Care Pac)

2.1 ราคาและเงื่อนไขการขายโปรแกรมขยายการรับประกันในส่วนของค่าแรงและอะไหล่

2.2 สำหรับเครื่องประกันมาตรฐาน 2 ปี สามารถใช้โปรแกรมการขยายประกันค่าแรงและค่าอะไหล่ 1ปี เท่านั้น

2.3 กรณีลูกค้าซื้อ Super Care Pac จากศูนย์บริการเอเซอร์ ทางศูนย์บริการฯ จะทำการ บันทึกการขยายรับประกันให้ลูกค้า

3. โปรแกรมการขยายประกันบริการซ่อมนอกสถานที่ (Home Service Pac)

3.1 ราคาและเงื่อนไขโปรแกรมการขยายประกันการบริการซ่อมนอกสถานที่

3.2 โปรแกรมขยายการให้บริการซ่อมนอกสถานที่สำหรับ Notebook และ Desktop สามารถซื้อเพื่อขยายการรับประกันรวมกับประกันเดิมได้สูงสุดไม่เกิน 3 ปี

1.4.3 สำหรับ Notebook และ Desktop สามารถซื้อโปรแกรมการให้บริการซ่อมนอกสถานที่ได้เท่ากับประกันมาตรฐานของสินค้าเท่านั้นๆโดยไม่รวมโปรแกรมซอฟแวร์และ อุปกรณ์ต่อพวง

4. โปรแกรมการรับประกันอุบัติเหตุ (Superior Care Pack)

4.1 ราคาและเงื่อนไขโปรแกรมการรับประกันอุบัติเหตุจากกรุงเทพฯประกันภัยฯ เพิ่มความคุ้มครองให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์หากเกิดอุบัติเหตุ โจรกรรม ภัยธรรมชาติ และการก่อนการร้าย

หมายเหตุ: ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว

4.2 ลูกค้าสามารถซื้อความคุ้มครองได้หลังจากซื้อเครื่องไม่เกิน 30 วัน

(นับจากใบเสร็จรับเงินที่เป็นใบกำกับภาษีเท่านั้น)

4.3 โปรแกรมขยายการรับประกันสามารถซื้อได้สูงสุดไม่เกิน 2 ปีตามระยะประกันมาตรฐานของสินค้าเท่านั้นๆโดยไม่รวมอุปกรณ์ต่อพวง

** สอบถามข้อมูลที่ Call Center: Tel. 0-2153-9600, Fax.0-2153-9677

5. การตรวจสอบระยะเวลาประกัน

Website: http://register.acer.co.th/WarrantyCheck/warr_chk.aspx