Gizlilik Politikası – Müşteri Hizmetleri

Acer Sales International S.A. (buradan itibaren “Acer”, “Şirket”, “Biz” ya da “Bizim” olarak anılacaktır), bu gizlilik politikası (buradan itibaren “Gizlilik Politikası” olarak anılacaktır) vasıtasıyla, müşterilerine kişisel verilerinin müşteri hizmetleri yardım amaçlarıyla Şirket tarafından işlenmesi konusunda bilgi vermeyi hedeflemektedir. Buna uygun olarak bu Gizlilik Politikası, veri sahiplerine verilerinin nasıl, hangi amaçlarla ve kim tarafından işleneceği konusunda bilgilendirilmeleri için geçerli yasalar uyarınca verilmesi gereken bilgi notunu oluşturmaktadır.

Bilhassa Acer'ın web sitesi (“Web Sitesi”) yoluyla temin edilen kişisel verilerin işlenmesi açısından, sizi söz konusu sitede yayınlanmış olan gizlilik ve çerez politikalarına başvurmaya davet ediyoruz.

1. Veri Sorumlusu
Kişisel verilerinizin sorumlusu, tescil edilmiş şirket merkezi Via della Posta 28, 6934 Bioggio, İsviçre adresinde bulunan Acer Sales International SA şirketidir.

2. Toplanan ve işlenen verilerin niteliği. İşleme amaçları.
Acer, Web Sitesinin sunduğu özellikler ve hizmetler ile etkileşimleri ve sunduğumuz müşteri hizmetlerine yönelik talepleri ile bağlantılı olarak kullanıcının bilerek ve isteyerek sağladığı verileri toplar ve işler. Daha ayrıntılı belirtmek gerekirse, kullanıcıların kişisel verilerini şu amaçlarla işliyoruz: kullanıcı tarafından satın alınmış Acer ürünlerinin yönetilmesi ve kaydedilmesi, garanti ve yardım ile ilgili hizmetlerin sunulması, ayrıca Web sitesi ve çağrı merkezimiz yoluyla, bilhassa satış sonrası destek ve yardım ile ilgili olarak kullanıcının Web Sitesinde yayınlanan inisiyatiflere katılımının yönetilmesi, bilgi taleplerinin karşılanması, e-posta, Web Sitesi ya da basılı form yoluyla kullanıcılar tarafından sorulan soruların yanıtlanması. Ayrıca Acer, hizmetlerimizin kalitesini iyileştirmek amacıyla, çağrı merkezi yoluyla "müşteri hizmetlerine" erişen müşterilerin kişisel verilerini de işlemektedir. Bu açıdan, kullanıcılardan gelen telefon çağrıları sadece yardım prosedürlerini optimize etmek ve yüksek kalite standartları sağlamak amacıyla kaydedilebilir ve kullanılabilir.

Spesifik olarak, Acer'ın yukarıda belirtilen amaçlara ulaşmak için işlemesi gereken kullanıcı kişisel bilgileri şunlardır: ad, soyad, adres, e-posta adresi, telefon numarası, dil, gelen çağrının içeriği, ayrıca yardımı sunmak ve kullanıcının spesifik taleplerini yerine getirmek için verileri işlenmesi gereken kullanıcı tarafından kendiliğinden verilen tüm diğer veriler. Acer ürünleri üzerindeki bilgiler açısından, bilhassa ilgili seri numarasını, modeli ve satın alma tarihini bilmemiz gereklidir.

Ayrıca, kullanıcının aldığı yardım konusundaki memnuniyetini değerlendirmek için, satış sonrası “müşteri hizmetleri” ekibinden talep edilen müdahalenin ardından kullanıcıların aranabileceğini de bildiririz. Bu telefon görüşmeleri de kaydedilebilir.

Kişisel veriler, veri sahibi tarafından Web Sitesinin talep edilen hizmetlerini ve özelliklerini sağlamak için kesin surette gerekli olduğundan, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun ("6698 sayılı Kanun") 5. ve 6. Maddelerine uygun olarak kişisel verilerin veri sahibinin önceden rızasını almaya gerek olmaksızın yukarıda belirtilen amaçlar için işlenebileceğine lütfen dikkat edin.

Son olarak, kullanıcının kişisel verilerini, yetkili Mahkemeler nezdinde haklarımızı uygulamak ya da savunmak, yasaların, yönetmeliklerin ve Türkiye ile Avrupa mevzuatının öngördüğü gerekliliklere ve yükümlülüklere uymak, ayrıca yasaların açıkça izin verdiği tüm diğer amaçlar için işleyeceğiz.

3. İşleme özellikleri ve usulleri
Kullanıcının Web Sitesi ile etkileşimleri sırasında sağladığı verileri, hizmetlerimizin icrası sırasında kullanıcı tarafından kendiliğinden sağlanan ya da üçüncü taraflardan elde edilen tüm diğer verileri, bu Gizlilik Politikasında belirtilen amaçlarla kesin surette ilgili olan prosedürlere uygun olarak esasen elektronik ve BT sistemleri yoluyla, ama aynı zamanda elektronik olmayan geleneksel yollarla işleyeceğiz.

Ayrıca, çağrı merkezlerimize gelen telefon çağrıları ile ilgili verileri de işleyeceğiz. Özellikle, yukarıda zaten belirtildiği gibi, söz konusu çağrıların içeriği paragraf 2'de bahsedilen amaçlar için kaydedilebilir, saklanabilir ve dinlenebilir; ancak gerekli ya da uygun güvenlik önlemlerinin uygulanmasına özel bir dikkat gösterilecektir.

Veriler, bilhassa tüm faaliyetlerimizin temelinde yer alan güvenlik ve gizlilik yükümlülükleri açısından geçerli mevzuata uygun şekilde, zaman zaman güdülen amaca ulaşmak için kesin surette gerekli olandan daha uzun süreyle saklanmayacaktır. Kazayla dahi olsa verilerin tahrip veya kayıp olması, izinsiz erişim, verilerin yersiz ya da asıl amaçlar dışında işlenmesi, kötüye kullanma veya yasa dışı veri işleme riskini en aza indirmek için uygun önlemler alınacaktır. BT sistemleri ve yazılımlar, öngörülen amaçlara ulaşmak için gerekli olmayan kişisel ve tanımlanabilir verilerin işlenmesini en aza indirmek üzere yapılandırılacaktır.

4. Kişisel verilerin iletilmesi
Acer'ın kullanıcının verilerini, bu Gizlilik Politikasında tanımlanan spesifik işleme amaçları sebebiyle, yukarıda belirtilen usuller ölçüsünde ve bu usullere uygun olarak, sadece söz konusu iletimin kullanıcının taleplerinin yerine getirilmesi ve Acer'ın dahili süreçlerinin yönetimi için gerekli olduğu durumlarda üçüncü taraflara iletmesine izin verilecektir. Kişisel verilerin yürürlükteki yasaların izin verdiği tüm durumlarda, ayrıca yetkili makamların verdiği emirlere uymak amacıyla iletilebileceği anlaşılmalıdır. Bununla birlikte, kişisel verilere erişim yalnızca (i) yukarıda belirtilen amaçlara ulaşmak için ve sadece söz konusu işlemenin ilgili görev fonksiyonlarını yerine getirmek için gerekli olduğu ölçüde, işlemeden sorumlu kişiler olarak usulünce görevlendirilmiş olan dahili veya harici yetkili personele ve (ii) Acer tarafından zaman zaman görevlendirilebilecek veri işleyenlere verilecektir. Bu bakımdan, daha önceki paragraflarda belirtildiği gibi, yardım hizmetinin kalitesinin test edilmesini ve böylece kullanıcıların memnuniyetinin ölçülmesini dikkate alarak, giden telefon iletişimi faaliyetlerini veri işleyen olarak usulünce görevlendirilmiş olan üçüncü bir şirkete, yürürlükteki tüm veri koruma gerekliliklerine tam olarak uyması koşuluyla vermiş bulunuyoruz.

Yasaların izin verdiği ölçüde, tarafınızca sağlanan bilgiler sizlerin yaşamadığı ülkeler dahil dünyanın her yerindeki Acer şirketler grubunun herhangi bir üyesi (veya alt yüklenicileri) tarafından erişilebilir, işlenebilir veya saklanabilir veya da bunlara transfer edilebilir. Söz konusu lokasyonlar kişisel bilgilerin yeterli düzeyde korunmasını sağlamayan ülkeleri içerir. Bu loskayonlarda verilerinizi alabilecek Acer kuruluşlarının (ve ilgili kayıtlı ofislerinin) bir listesi www.acer-group.com/ag/en/TW/content/office-list adresinde bulunabilir. Bu kullanım, Acer şirketler grubunun üyesi olmayı bıraksalar bile devam edebilir. Kişisel bilgilerinizi alan tüm Acer şirketleri, bu bilgileri bu Gizlilik Politikasına uygun olarak kullanacaktır.

Tarafınızdan sağlanan bilgiler AEB veya İsviçre dışındaki bir Acer şirketine veya acentesine aktarıldığında, veriler için yeterli koruma sağlamak için uygun adımlar atılır.

Acer kullanıcıların kişisel verilerini, çağrı merkezi hizmetlerinin sağlanması için olduğu gibi Acer'ın yukarıda belirtilen amaçlar için yararlanabileceği teknik ve kurumsal hizmetleri sağlayan kuruluşlara, makamlara, kamu kurumlarına, profesyonellere, bağımsız danışmanlara, derneklere, ayrıca şirketlerin, iş birimlerinin, faaliyetlerin birleştirilmesi, iktisap edilmesi, satılması veya diğer olağan dışı işlem durumlarında ve geçerli yasa ve yönetmeliklerin verilerin iletilmesine izin verdiği tüm diğer taraflara verme yetkisine de sahiptir. Söz konusu taraflar verilerin işlenmesini yalnızca yukarıda belirtilen amaçlarla, duruma göre veri sorumlusu, veri işleyen ya da işlemeden sorumlu kişi görevi görerek gerçekleştireceklerdir. Her durumda, söz konusu taraflar ilgili görevlerini yerine getirmek için gerekli olmayan kişisel verileri almayacaklardır. Kişisel veriler tanıtım amaçları için verilmeyecek veya başka şekilde yayılmayacaktır.

5. Kullanıcının hakları
Kullanıcı, kendisi ile ilgili kişisel verilerin mevcut olup olmadığı hakkında onay alma, bunların içeriğini ve kaynağını öğrenme, doğruluklarını teyit etme, bunların birleştirilmesini, güncellenmesini, değiştirilmesini, iptal edilmesini, anonim hale getirilmesini ve yasa dışı veya geçerli yasaları herhangi bir şekilde ihlal edecek biçimde işlendiklerinde bloke edilmesini isteme hakkı dahil olmak üzere, geçerli mevzuata göre kendisine verilmiş olan hakları istediği zaman kullanabilir. Kullanıcı meşru gerekçelerle verilerinin işlenmesine itiraz etme hakkına, ayrıca veri taşınabilirliği hakkına ve bir denetleme makamına şikayette bulunma hakkına da sahiptir.

6698 sayılı Kanun altında Veri Sahibinin hakları aşağıdaki gibidir:
(i) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
(ii) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
(iii) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
(iv) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
(v) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
(vi) Kişisel Verilerin Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme
(vii) Düzeltme/silme/imha ile ilgili yapılan işlemlerin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;
(viii) Kişisel Verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme;
(ix) Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Herhangi bir hakkı kullanmak, ayrıca kullanıcıların kişisel verileri ile ilgili her türlü soru ve talep için lütfen aşağıdaki adresi kullanarak bizimle yazılı olarak iletişime geçin: privacy_officer@acer.com.

Bu Gizlilik Politikası Acer tarafından düzenli olarak gözden geçirilecektir. Zaman zaman Web Sitesinde yayınlanan versiyon, geçerli versiyon olacaktır. Acer'ın burada yer alan hükümleri herhangi bir zamanda değiştirme hakkı saklıdır. Bu nedenle kullanıcılarımızı, bu Gizlilik Politikasının güncellemelerinden haberdar olmak için Web Sitemizi düzenli olarak kontrol etmeye teşvik ediyoruz. Bu politikadaki her türlü birleştirme veya değişiklik, Web Sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

Son güncelleme: Haziran 2021