Политика за поверителност – следпродажбено обслужване

Политика за поверителност – следпродажбено обслужване
Посредством тази политика за поверителност (наричана по-долу „Политика за поверителност“) Acer Sales International SA (наричана по-долу „Acer“, „Компанията“, „Ние“ или „Нас“) възнамерява да информира своите клиенти по отношение на обработването на техните лични данни, което може да бъде извършвано от Компанията за целите на следпродажбеното обслужване. Съобразно с това тази Политика за поверителност представлява информационното уведомление, което следва да бъде предоставено на субектите на данни съгласно приложимите закони, за да ги информира как, за какви цели и от кого ще бъдат обработвани техните данни.

Конкретно във връзка с обработването на лични данни, което се извършва чрез уебсайта на Acer („Уебсайтът“), Ви приканваме да направите справка с политиките за поверителност и за бисквитките, публикувани там.

1. Администратор на данни
Администраторът на личните Ви данни е Acer Sales International SA, via della Posta 28 6934 Bioggio, Швейцария – действащ в България чрез обработващия лични данни Acer Czech Republic s.r.o с адрес на регистрация: Na Hřebenech II 1718/10 140 00 Praha 4, Чешка република и чрез други доставчици на услуги, които са трети страни.

2. Естество на данните, които се събират и обработват. Цели на обработването.
Acer събира и обработва личните данни, предоставени съзнателно от потребителя във връзка с неговите/нейните взаимодействия с функциите и услугите на Уебсайта и със заявки за слепродажбени услуги, предлагани от Нас. По-конкретно ние обработваме личните данни на потребителя за следните цели: управление и регистрация на продукти на Acer, закупени от потребителя, предоставяне на услуги, свързани с гаранцията и с оказване на помощ, включително чрез Уебсайта и нашия кол-център, управление на участието на потребителя в инициативи, публикувани на Уебсайта и по-конкретно следпродажбена поддръжка и съдействие, изпълняване на заявки за информация, отговаряне на въпроси, зададени от потребители чрез имейл, Уебсайта или на хартиен носител. Освен това Acer обработва личните данни на клиентите, които осъществяват достъп до услугата „Обслужване на клиенти“ чрез кол-центъра, с цел подобряване на качеството на нашите услуги. Във връзка с това входящите телефонни обаждания, направени от потребителите, може да бъдат записвани и използвани единствено с цел оптимизиране на процедурите за помощ и осигуряване на високи стандарти за качество.

По-специално личните данни на потребителите, които Acer е необходимо да обработва, за да постигне гореспоменатите цели, са: име, фамилия, адрес, имейл адрес, език, съдържание на входящото обаждане, както и всякакви други данни, предоставени спонтанно от потребителя, чието обработване е необходимо за оказване на помощ и изпълняване на конкретните заявки на потребителя. Що се отнася до информацията относно продуктите на Acer, за нас е необходимо да знаем по-конкретно съответния сериен номер, модела и датата на покупката.

Освен това ние информираме потребителите за това, че биха могли да бъдат направени изходящи обаждания след подаване на заявка за интервенция към екипа за обслужване на клиенти, за да бъде оценена удовлетвореността на потребителя относно получената помощ. Тези телефонни обаждания също може да бъдат записвани.

Моля, обърнете внимание, че личните данни може да бъдат обработвани за гореспоменатите цели, без да е необходимо да се иска предварително съгласие от субекта на данните, тъй като те са строго необходими за предоставяне на услугите и функциите на Уебсайта, заявени от последния. Съобразно с това липсата на такива лични данни може да попречи на Acer да предостави своите услуги и информация, както е посочено по-горе.

В заключение, ние ще обработваме личните данни на потребителя, за да наложим или защитим нашите права пред компетентните съдилища, да спазим изискванията и задълженията, установени от законите, разпоредбите и европейското законодателство, както и за всички други цели, изрично разрешени от закона.

3. Ред и условия на обработването
Ще обработваме данните, предоставени от потребителя в хода на неговите/нейните взаимодействия с Уебсайта, и всички други данни, предоставени спонтанно от последния или получени от трети страни по време на предоставянето на нашите услуги, главно чрез електронни и ИТ системи съгласно процедурите, стриктно свързани с целите, посочени в тази Политика за поверителност, но също и чрез традиционни неелектронни средства.

Ще обработваме също данните относно входящите телефонни обаждания, получени в нашите кол-центрове. По-конкретно, както вече беше посочено по-горе, съдържанието на тези обаждания може да бъде записвано, съхранявано и прослушвано за целите, споменати в параграф 2, като се обръща специално внимание да бъдат взети всички необходими или подходящи мерки за сигурност.

Данните ще се съхраняват за не по-дълъг период от този, който е стриктно необходим за постигане на съответната конкретна цел, в съответствие с приложимото законодателство, като ще се отделя специално внимание на задълженията относно сигурността и поверителността при всички наши дейности. Ще се прилагат подходящи мерки за минимизиране на риска от унищожаване и загуба на данни (дори случайно), неразрешен достъп, обработване, което е неоправдано или несъответстващо на първоначалните цели, неправомерно използване или незаконно обработване на данни. ИТ системите и софтуерът ще бъдат конфигурирани, за да може да се минимизира обработването на лични данни и данни, позволяващи идентифициране на самоличността, което не е необходимо за постигане на предвидените цели.

4. Предоставяне на лични данни
Във връзка с конкретните цели на обработването, идентифицирани в тази Политика за поверителност, на Acer ще бъде позволено да съобщава данните на потребителя на трети страни, в степента и съгласно реда и условията, посочени по-горе, само в случаите, когато такава комуникация е необходима за изпълнението на заявките на потребителя и за управление на вътрешните процеси на Acer. Независимо от това личните данни може да бъдат разкривани във всички случаи, позволени от действащите закони, както и за спазване на разпореждания, издадени от компетентните органи. Достъп до лични данни обаче ще се предоставя единствено на (i) членовете на вътрешен или външен оторизиран персонал, надлежно определени за лица, отговарящи за обработването, за постигане на горепосочените цели и единствено в степента, в която такова обработване е необходимо за изпълнение на съответните служебни задължения и (ii) на обработващите лични данни, назначавани от Acer. Във връзка с това, както беше посочено в предишните параграфи, с оглед проверка на качеството на услугата за помощ и измерване на удовлетвореността на потребителите, ние сме възложили дейностите по изходящите телефонни обаждания за контакт на трета компания, надлежно определена за обработващ лични данни, като от последната се изисква да осигури пълно спазване на всички приложими изисквания за защита на данните.

До степента позволена от закона, информацията, която предоставяте, може да бъде достъпна, обработена или съхранявана от, или прехвърлена на всеки член на групата от фирми на Acer (или техните подизпълнители) на места по целия свят, включително и тези разположени в страни, в които Вие не живеете. Тези места включват страни, които осигуряват адекватно ниво на защита на използването на лична информация. Списък на юридическите лица на Acer (и съответните им седалища), които могат да получат информацията в тези места може да се намери на www.acer-group.com/ag/en/TW/content/office-list. Тази употреба може да продължи дори и ако те престанат да бъдат членове на групата от фирми на Acer. Всички компании на Acer, които получават Вашата лична информация ще я използват в съответствие с тази политика за конфиденциалност.

Когато информацията, предоставена от Вас, се прехвърля от компания на Acer в Европейското икономическо пространство ("ЕИП") или Швейцария на компания или агент на Acer извън ЕИП или Швейцария, са въведени подходящи стъпки, за да се осигури адекватна защита на данните.

Acer освен това има право да разкрива личните данни на потребителите на институции, органи, обществени организации, специалисти, независими консултанти, включително асоциации, трети страни, извършващи технически и организационни услуги, от които Acer може да се възползва за горепосочените цели – както за предоставянето на услуги на кол-център – както и в случай на търговски сливания, придобивания, продажби на компании, бизнес звена, дейности или други особени транзакции, и на всяка друга страна, на която приложимите закони позволяват предоставяне на данните. Такива страни ще извършват обработването единствено за горепосочените цели, действайки в качеството на администратори на данни, обработващи данни или длъжностно лице по защита на данните (според случая). Последните страни в никакъв случай няма да получават лични данни, които не са необходими за изпълнение на съответните им задачи. Лични данни няма да бъдат разкривани за рекламни цели или разпространявани по друг начин.

5. Права на потребителя
Потребителят може по всяко време да упражни правата, които има съгласно приложимите закони, включително правото да получава потвърждение за това дали съществуват лични данни, свързани с него/нея, да се запознава с тяхното съдържание и техния източник, да проверява верността и точността им, да изисква тяхното интегриране, актуализиране, променяне, отменяне, анонимизиране и блокиране, в случай на незаконно обработване или нарушение на приложимите закони. Потребителят има също правото на възражение, при законни основания за това, срещу обработването на неговите/нейните данни, както и правото на преносимост на данните, и да подава жалби в надзорни органи в ЕС.

За да упражните което и да било право, както и за всякакви въпроси или искания, свързани с личните данни на потребителите, моля, свържете се с нас, като ни пишете на: privacy_officer@acer.com.

Тази Политика за поверителност ще бъде преглеждана периодично от Acer. Версията, която ще се публикува от време на време на Уебсайта, ще бъде приложимата версия. Acer си запазва правото да изменя клаузите, изложени в този документ, по всяко време. По тази причина съветваме нашите потребители да проверяват редовно нашия Уебсайт, за да бъдат информирани за всяка актуализация на тази Политика за поверителност. Всяко допълнение или изменение на този документ влиза в сила от датата на съответната публикация на Уебсайта.

Последна актуализация: Март 2019 г.