Adatvédelmi szabályzat – Ügyfélszolgálati támogatás

Adatvédelmi szabályzat – Ügyfélszolgálati támogatás
A jelen adatvédelmi szabályzat (továbbiakban: „Adatvédelmi szabályzat”) célja, hogy az Acer Sales International SA (továbbiakban: „Acer”, a „Vállalat”, „mi” vagy „minket”) tájékoztassa az ügyfeleit a személyes adataiknak a Vállalat ügyfélszolgálati támogatás érdekében végzett feldolgozásáról. Ennek megfelelően a jelen Adatvédelmi szabályzat olyan tájékoztatónak minősül, amelyet az érintetteknek a vonatkozó jogszabályok értelmében kell biztosítani ahhoz, hogy tisztában legyenek adataik feldolgozásának módjával, céljaival, illetve az adatfeldolgozó személyével.

Különös tekintettel a személyes adatoknak az Acer weboldalán (a „Weboldal”) történő feldolgozására, arra bíztatjuk, hogy tájékozódjon az itt közzétett adatvédelmi és sütikkel kapcsolatos irányelvekről.

1. Az Adatkezelő
Személyes adatainak kezelője az Acer Sales International SA, via della Posta 28 6934 Bioggio Svájc, mely Magyarországon adatfeldolgozója, az Acer Czech Republic s.r.o (bejegyzett székhelye: Na Hřebenech II 1718/10 140 00 Prága 4 Csehország), valamint egyéb külső szolgáltatókon keresztül jár el.

2. A gyűjtött és feldolgozott adatok jellege. A feldolgozás célja.
Az Acer a felhasználók szándékosan megadott személyes adatait gyűjti össze és dolgozza fel a Weboldal funkcióival és szolgáltatásaival folytatott interakcióikkal, valamint az általunk kínált értékesítést követő szolgáltatásokkal kapcsolatban. Részletesebben, a felhasználók személyes adatait az alábbi célokból dolgozzuk fel: a felhasználó által megvásárolt Acer termékek kezelése és regisztrálása; a szolgáltatásokkal kapcsolatban garancia és támogatás nyújtása weboldalunkon és telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül; a felhasználó részvételének kezelése a Weboldalon közzé tett kezdeményezésekben, különös tekintettel az értékesítést követő támogatásra és segítségnyújtásra; információkérések teljesítése; továbbá válaszadás a felhasználók által e-mailben, a Weboldalon keresztül vagy papíron feltett kérdésekre. Ezenkívül az Acer szolgáltatásaink minőségi színvonalának emelése érdekében olyan ügyfelek személyes adatait dolgozza fel, akik az ügyfélszolgálat szolgáltatásait a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül érik el. Ennek során a felhasználók által kezdeményezett bejövő telefonhívásokat a támogatás folyamatainak optimalizálása és kiváló minőségi színvonal biztosítása érdekében rögzíthetjük és feldolgozhatjuk.

Az Acer a fent nevezett célok elérése érdekében a felhasználók következő személyes adatait dolgozza fel: vezetéknév, keresztnév, cím, e-mail cím, nyelv, a bejövő hívás tartalma, valamint minden más olyan adat, amelyet a felhasználó önként adott meg, és amelyek feldolgozása a támogatás biztosítása és a felhasználó konkrét kérései teljesítése érdekében szükséges. Az Acer termékein megtalálható információk közül elsősorban a sorozatszám, a modell és a vásárlás időpontjának megadására van szükség.

Tájékoztatjuk az ügyfeleket, hogy az értékesítést követő ügyfélszolgálatért felelős csoporttól kért beavatkozást követően, az ügyfélnek a kapott támogatással kapcsolatos elégedettségét mérő kimenő hívásokat is kezdeményezhetünk. E telefonhívások rögzítésére is sor kerülhet.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a személyes adatok feldolgozhatók a fent nevezett célokra az érintettek előzetes hozzájárulása nélkül is, mivel azokra a felhasználó által kért szolgáltatások és Weboldal funkcióinak biztosításához feltétlenül szükség van. A fenti okokból, a személyes adatok hiányában az Acer nem volna képes a szolgáltatások és információk biztosítására.

Végezetül, a felhasználók személyes adatait azért is feldolgozhatjuk, hogy az illetékes bíróságok előtt érvényesítsük és megvédjük jogainkat, hogy megfeleljünk a jogszabályokban, rendeletekben és az európai törvényekben rögzített követelményeknek és előírásoknak, továbbá egyéb, a jog által kifejezetten megengedett célokból.

3. A feldolgozás jellemzői és módja
A felhasználó által a Weboldallal történt interakció során megadott adatokat és minden más olyan adatot, melyet a felhasználó önként adott meg, vagy amelyet szolgáltatásaink nyújtása során külső felektől kaptunk meg, elsősorban elektronikus és informatikai rendszerekben dolgozzuk fel, a jelen Adatvédelmi szabályzatban meghatározott célokhoz szorosan kapcsolódó eljárásokkal, illetve hagyományos, nem elektronikus módon.

Telefonközpontjaink által fogadott bejövő telefonhívásokkal kapcsolatos adatokat is feldolgozunk. Különösen, ahogy a fentiekben említésre került, e hívások tartalmát rögzíthetjük, tárolhatjuk és meghallgathatjuk, a 2. pontban rögzített célokból, különös figyelmet szentelve a szükséges vagy megfelelő biztonsági intézkedések megvalósítására.

Az adatokat csak annyi ideig tároljuk, ameddig az időről időre kitűzött célok elérése érdekében feltétlenül szükséges, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelve, minden tevékenységünk során kiemelt figyelmet fordítva biztonsági és titoktartási kötelezettségeinkre. Megfelelő intézkedéseket hozunk az adatok, akár véletlenül történő megsemmisülése és elvesztése, illetéktelen személyek általi hozzáférése, indokolatlan vagy az eredeti céloknak nem megfelelő feldolgozása, a visszaélés illetve a törvénysértő adatfeldolgozás kockázatának minimalizálása érdekében. Az informatikai rendszerek és szoftverek úgy lesznek konfigurálva, hogy a fent nevezett célok eléréséhez nem szükséges személyes és az azonosításra alkalmas adatok feldolgozását minimálisra csökkentsük.

4. A személyes adatok közlése
Az Acer a feldolgozás jelen Adatvédelmi szabályzatban rögzített konkrét céljából, a fent meghatározottaknak megfelelő mértékig és módokon kizárólag abban az esetben közölheti harmadik felekkel a felhasználó adatait, ha a közlésre a felhasználó kérelmének teljesítése és az Acer belső folyamatainak kezelése miatt van szükség. A felek tudomásul veszik, hogy a személyes adatok közölhetők a hatályos jogszabályok által megengedett minden esetben, illetve az illetékes hatóságok által kiadott rendelkezéseknek megfelelően. Ugyanakkor a személyes adatokhoz való hozzáférésre kizárólag (i) a Vállalat belső személyzete, vagy külső, az adatfeldolgozási felelősséggel megfelelően felruházott személyzet, a fent nevezett célok elérésére és kizárólag abban az esetben jogosult, ha a feldolgozásra a megfelelő munkaköri feladataik ellátásához van szükség, továbbá (ii) azok az adatfeldolgozók jogosultak, akiket az Acer időről időre megbíz. Ezért, ahogy a fenti bekezdésekben említettük, a támogatási szolgáltatás minőségének tesztelése és a felhasználók elégedettségének felmérése érdekében egy adatfeldolgozóként megfelelően kinevezett külső szolgáltatót bíztunk meg a kimenő telefonos hívások lebonyolításával, előírva a részére a vonatkozó adatvédelmi előírásoknak való teljes körű megfelelést.

Az Ön által megadott adatokhoz az Acer globális vállalatcsoport bármely tagja hozzáférhet, azt feldolgozhatja, illetve az adatok a vállalatcsoport bármely tagvállalata (és ezek alvállalkozói) részére továbbíthatók a törvény által meghatározott mértékben. Ezen helyszínek között vannak olyan országok, amelyek nem biztosítják a személyes adatok megfelelő szintű védelmét. A www.acer-group.com/ag/en/TW/content/office-list. weboldalon megtekintheti az Acer azon szervezeteinek (és a szervezetek székhelyeinek) listáját, amelyek ezeken a helyeken megkaphatják az Ön adatait. Az adatok felhasználását akkor is folytathatják, ha már nem tagjai az Acer vállalatcsoportnak. Az Acer vállalatcsoport minden olyan tagja, amely megkapja az Ön személyes adatait, a jelen Adatvédelmi szabályzattal összhangban kezeli őket.

Amennyiben az Ön által megadott adatokat az Európai Gazdasági Térség („EEA”) területén vagy Svájcban működő Acer vállalat egy azon kívül működő Acer vállalatnak vagy annak ügynökének továbbítja, akkor megfelelő lépéseket teszünk az adatok kellő védelmének biztosítása érdekében.

Az Acer továbbá jogosult a felhasználók személyes adatait átadni intézményeknek, hatóságoknak, közjogi szerveknek, szakembereknek, független tanácsadóknak, többek között szervezeteknek és műszaki vagy szervezeti szolgáltatásokat ellátó külső feleknek, melyeket az Acer a fent nevezett célok érdekében vehet igénybe – mint például telefonos ügyfélszolgálati szolgáltatások nyújtása érdekében –, valamint összeolvadások, felvásárlások, vállalatok, üzletágak eladása, tevékenységek vagy más rendkívüli ügyletek miatt, illetve bármely olyan félnek, amelyekkel a vonatkozó jogszabályok és rendeletek az adatok közlését megengedik. E felek az adatfeldolgozást kizárólag a fent nevezett célokból, adatkezelőként, adatfeldolgozóként illetve az adatfeldolgozással megbízott személyként folytathatják le. Az utóbbi feleknek semmi esetre sem adható át olyan személyes adat, amelyre a vonatkozó feladataik ellátásához nincs szükségük. Személyes adatok nem adhatók át, illetve nem terjeszthetők reklám célokból.

5. A felhasználó jogai
A felhasználó bármikor gyakorolhatja azon jogát, amelyeket a vonatkozó jogszabályok biztosítanak a számára, többek között jogosult megerősítést kérni a tekintetben, hogy vele kapcsolatban léteznek-e személyes adatok, hogy megismerje azok tartalmát és forrását, hogy ellenőrizze helyességüket, integrációjukat, aktualizálásukat, illetve módosításukat, törlésüket, névtelenítésüket és zárolásukat kérje, amennyiben a feldolgozásukra törvénysértő módon, illetve a vonatkozó jogszabályokat megszegve került sor. A felhasználó jogosult arra is, hogy jogos indokból tiltakozzon adatai feldolgozása ellen, valamint megilleti az adathordozhatósághoz fűződő jog, továbbá panaszt nyújthat be az Európai Unió felügyeleti szerveihez.

Jogai gyakorlásához, illetve ha bármilyen kérdése vagy kérése van a felhasználók személyes adataira vonatkozóan, kérjük, írjon a következő címre: privacy_officer@acer.com.

Az Acer az Adatvédelmi szabályzatot rendszeresen felülvizsgálja. A Weboldalon időről időre közzétett változatot kell alkalmazni. Az Acer fenntartja a jogot, hogy a jelen dokumentumban rögzített rendelkezéseket bármikor módosítsa. Ezért felhasználóinkat arra ösztönözzük, hogy rendszeresen látogassanak el Weboldalunkra, hogy tájékozódjanak az Adatvédelmi szabályzat frissítéséről. Annak bármilyen integrálása vagy módosítása a Weboldalon való közlés időpontjától lesz hatályos.

Utoljára frissítve: 2019. március