Hình nền chơi trò chơi

CHIẾN DỊCH CỐT LÕI

Kya_01_2560x1440
Kya 01

{{desktop}} [8K/4K/2K]
{{mobile}} [4K/2K/640x960]

Kya_02_2560x1440
Kya 02

{{desktop}} [8K/4K/2K]
{{mobile}} [4K/2K/640x960]

Rin_01_2560x1440
Rin 01

{{desktop}} [8K/4K/2K]
{{mobile}} [4K/2K/640x960]

Rin_02_2560x1440
Rin 02

{{desktop}} [8K/4K/2K]
{{mobile}} [4K/2K/640x960]

Wren_01_2560x1440
Wren 01

{{desktop}} [8K/4K/2K]
{{mobile}} [4K/2K/640x960]

Wren_02_2560x1440
Wren 02

{{desktop}} [8K/4K/2K]
{{mobile}} [4K/2K/640x960]

Ayla_01_2560x1440
Ayla 01

{{desktop}} [8K/4K/2K]
{{mobile}} [4K/2K/640x960]

Ayla_02_2560x1440
Ayla 02

{{desktop}} [8K/4K/2K]
{{mobile}} [4K/2K/640x960]

Ivis_01_2560x1440
Ivis 01

{{desktop}} [8K/4K/2K]
{{mobile}} [4K/2K/640x960]

Ivis_02_2560x1440
Ivis 02

{{desktop}} [8K/4K/2K]
{{mobile}} [4K/2K/640x960]

Artistic_Concept_2560x1440
{{title}}

{{desktop}} [8K/4K/2K]
{{mobile}} [4K/2K/640x960]

THƯƠNG HIỆU PREDATOR

Logo Accent_01_2560x1440
{{title}}

{{desktop}} [8K/4K/2K]
{{mobile}} [4K/2K/640x960]

NGHỆ THUẬT Ý TƯỞNG PREDATOR

Exploring_Underground_01_2560x1440
{{title}}

{{desktop}} [8K/4K/2K]
{{mobile}} [4K/2K/640x960]

Jungle_Expanse_02_2560x1440
{{title}}

{{desktop}} [8K/4K/2K]
{{mobile}} [4K/2K/640x960]

Remnant_of_Cold_04_2560x1440
{{title}}

{{desktop}} [8K/4K/2K]
{{mobile}} [4K/2K/640x960]

The_Beast_Hungers_03_2560x1440
{{title}}

{{desktop}} [8K/4K/2K]
{{mobile}} [4K/2K/640x960]

Burning_Landscape_05_3840x2160
{{title}}

{{desktop}} [8K/4K/2K]
{{mobile}} [4K/2K/640x960]

Move_with_Haste_06_2560x1440
{{title}}

{{desktop}} [8K/4K/2K]
{{mobile}} [4K/2K/640x960]

The_Oracle_07_2560x1440
{{title}}

{{desktop}} [8K/4K/2K]
{{mobile}} [4K/2K/640x960]

Cold’s_Fury_08_3840x2160
{{title}}

{{desktop}} [8K/4K/2K]
{{mobile}} [4K/2K/640x960]

Infestation_09_1920x1080
{{title}}

{{desktop}} [8K/4K/2K]
{{mobile}} [4K/2K/640x960]

Surrounded_10_3840x2160
{{title}}

{{desktop}} [8K/4K/2K]
{{mobile}} [4K/2K/640x960]

Invasion_11_2560x1440
{{title}}

{{desktop}} [8K/4K/2K]
{{mobile}} [4K/2K/640x960]

Overgrowth_12_2560x1440
{{title}}

{{desktop}} [8K/4K/2K]
{{mobile}} [4K/2K/640x960]

Caught_in_a_Web_13_2560x1440
{{title}}

{{desktop}} [8K/4K/2K]
{{mobile}} [4K/2K/640x960]

Devastation_14_2560x1440
{{title}}

{{desktop}} [8K/4K/2K]
{{mobile}} [4K/2K/640x960]

Dark_sky_15_1920x1080
{{title}}

{{desktop}} [8K/4K/2K]
{{mobile}} [4K/2K/640x960]

Battle_Commence_16_2560x1440
{{title}}

{{desktop}} [8K/4K/2K]
{{mobile}} [4K/2K/640x960]

Máy tính

Di động

Ý tưởng nghệ thuật

Điểm nhấn logo

Kya 01

Kya 02

Rin 01

Rin 02

Wren 01

Wren 02

Ayla 01

Ayla 02

Ivis 01

Ivis 02

Exploring Underground

Jungle Expanse

Remnant of Cold

The Beast Hungers

Burning Landscape

Move with Haste

The Oracle

Cold’s Fury

Infestation

Surrounded

Invasion

Overgrowth

Caught in a Web

Devastation

Dark Sky

Battle Commence