CONSCIOUS TECHNOLOGY
BRIGHTER TOMORROW

เทคโนโลยีที่เต็มเปี่ยมด้วยจิตสำนึกเป็นเทคโนโลยีที่คำนึงถึงอนาคตและความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม

Acer Climate Lab

Conscious Technology ออกแบบโดยคำนึงถึงอนาคต มนุษย์ และโลกใบนี้เป็นหลัก โซลูชันของเรามีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ทุกคนตัดสินใจโดยคำนึงถึงสภาพภูมิอากาศในทุกด้านของการดำเนินชีวิต
ข้อมูลเพิ่มเติม

Conscious Future:

The Four Modes of Life

ที่ Acer เราเชื่อว่ามนุษย์และพฤษติกรรมของมนุษย์มีส่วนในการรับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ด้วยเหตุนี้ Acer Climate Lab จึงถูกจัดตั้งมาเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำการตลาดของเรา โดยมีวัตถุประสงค์คือสร้างโลกที่มีสุขภาพดีและยั่งยืนมากยิ่งขึ้นเพื่ออนาคตของคนรุ่นหลัง

LEARNING

Learning

เรามุ่งหวังที่จะส่งต่อความตระหนักรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่มุ่งเน้นในด้านความยั่งยืน และส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีจิตสำนึกและการกระทำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

MOVING

Moving

เราให้การสนับสนุนการเดินทางของผู้คน โดยส่งเสริมการขับเคลื่อนที่ยั่งยืนและประสิทธิภาพการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง

WORKING

Working

เราเพิ่มประสิทธิภาพวงจรการใช้งานผลิตภัณฑ์ของอุปกรณ์ต่างๆ ในองค์กรของคุณผ่านการผสานการจัดการอุปกรณ์ที่ราบรื่น เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงอุปกรณ์และลดความซับซ้อนในกระบวนการรีไซเคิลอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เก่าๆ

LIVING

Living

เราช่วยให้สภาพแวดล้อมภายในบ้านเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ประหยัดพลังงานมากขึ้น และสะดวกสบายมากขึ้นสำหรับทุกคนในบ้าน