Pravila o zaštiti privatnosti - Postprodajna pomoć

Pravila o zaštiti privatnosti - Postprodajna pomoć
Ovim pravilima o zaštiti privatnosti (u daljem tekstu: „Pravila o zaštiti privatnosti”) tvrtka Acer Sales International SA (u daljem tekstu: „Acer”, „Tvrtka”, „mi” ili „nas/nama”) namjerava informirati svoje klijente o obradi njihovih osobnih podataka koje Tvrtka može izvršiti u svrhe postprodajne pomoći. U skladu s tim, ova Pravila o zaštiti privatnosti predstavljaju informativnu obavijest koja se pruža osobama na koje se odnose podaci, u skladu s primjenjivim zakonima, kako bi bile upoznate s tim tko vrši obradu njihovih podataka, na koji način i u koje svrhe.

S posebnim osvrtom na obradu osobnih podataka na web-stranici tvrtke Acer (u daljem tekstu: „web-stranica”), upućujemo vas da pročitate pravila o zaštiti privatnosti i uporabi kolačića (cookies) koja su na njoj objavljena.

1. Nadzornik podataka
Nadzornik vaših osobnih podataka je tvrtka Acer Sales International SA, via della Posta 28 6934 Bioggio, Švicarska - koja djeluje u Hrvatskoj preko svog obrađivača podataka, tvrtke Acer Czech Republic s.r.o s registriranom adresom Na Hřebenech II 1718/10 140 00 Prag 4, Češka Republika, i preko pružatelja usluga - trećih strana.

2. Priroda prikupljenih i obrađenih podataka. Svrhe obrade.
Tvrtka Acer prikuplja i obrađuje osobne podatke koje je namjerno pružio korisnik, vezano za njegovu interakciju sa značajkama i uslugama koje se pružaju putem web-stranice i zahtjevom za postprodrodajne usluge koje mi nudimo. Podrobnije, mi obrađujemo osobne podatke korisnika u svrhe: upravljanja i registriranja proizvoda tvrtke Acer koje su kupili korisnici, pružanja usluga vezanih uz jamstvo i pomoć, a također, preko web-stranice i našeg pozivnog centra, u svrhe upravljanja sudjelovanjem korisnika u inicijativama objavljenim na web-stranici, s posebnim osvrtom na postprodajnu podršku i pomoć, ispunjavanje zahtjeva za dostavljanje informacija, odgovore na pitanja korisnika putem e-pošte, web-stranice ili u papirnom obliku. Nadalje, tvrtka Acer obrađuje osobne podatke klijenata koji pristupaju usluzi korisničke podrške putem pozivnog centra, u cilju poboljšavanja kvalitete naših usluga. U tom pogledu, ulazni telefonski pozivi od strane korisnika mogu biti snimljeni i korišteni isključivo u svrhu optimiziranja postupaka za pomoć i osiguravanja visokokvalitetnih standarda.

Konkretno, osobni podaci korisnika koje tvrtka Acer treba obraditi kako bi ostvarila gore navedene svrhe su: ime, prezime, adresa, adresa e-pošte, jezik, sadržaj ulaznog poziva, kao i bilo koji drugi podaci koje korisnik spontano pruži i čija je obrada potrebna za pružanje pomoći i ispunjavanje specifičnog zahtjeva korisnika. Što se tiče informacija o proizvodima tvrtke Acer, trebamo posebice znati odgovarajući serijski broj, model i datum kupnje.

Osim toga, informiramo korisnike da, nakon što postave zahtjev za intervenciju postprodajnog tima za korisničku podršku, mogu primiti pozive čija je svrha ocjenjivanje zadovoljstva korisnika vezanog za primljenu pomoć. I ovi telefonski pozivi mogu biti snimljeni.

Skrećemo vam pozornost na to da osobni podaci mogu biti obrađeni u gore navedene svrhe bez potrebe za zahtjevom za davanje prethodnog pristanka osobe na koju se podaci odnose, jer su oni nužno neophodni za pružanje usluga i značajki web-stranice koje zahtijeva ta osoba. U skladu s tim, nepostojanje takvih osobnih podataka može spriječiti tvrtku Acer u pružanju usluga i informacija navedenih gore u tekstu.

Konačno, obradit ćemo osobne podatke korisnika kako bismo ostvarili ili zaštitili svoja prava pred nadležnim sudovima, ispunili zahtjeve i obveze propisane zakonima, propisima i europskim zakonodavstvom, kao i u bilo koje druge svrhe izričito dopuštene zakonom.

3. Značajke i načini obrade
Obradit ćemo podatke koje korisnik pruži tijekom svoje interakcije s web-stranicom, te sve druge podatke koji su spontano pruženi ili pribavljeni od trećih strana tijekom pružanja naših usluga, uglavnom putem elektroničkih i informacijskih sustava, u skladu s postupcima striktno vezanim za svrhe precizirane u ovim Pravilima o zaštiti privatnosti, ali također i putem tradicionalnih, neelektroničkih sredstava.

Također ćemo obraditi podatke vezane za ulazne telefonske pozive koje primaju naši pozivni centri. Posebice, kao što je već navedeno gore u tekstu, sadržaj tih poziva može biti snimljen, pohranjen i preslušan, u svrhe navedene u stavku 2, uz posvećivanje posebne pozornosti na primjenu svih potrebnih ili odgovarajućih sigurnosnih mjera.

Podaci neće biti pohranjeni dulje nego što je nužno potrebno za postizanje svrhe koja se u određeno vrijeme želi ostvariti, u skladu s primjenjivim zakonodavstvom, s posebnim osvrtom na obveze vezane za sigurnost i povjerljivost koje nadahnjuju sve naše aktivnosti. Bit će primijenjene odgovarajuće mjere kako bi se na najmanju mjeru sveo rizik od uništavanja i gubitka podataka, čak i slučajnog, te od neovlaštenog pristupa, neopravdane obrade ili obrade koja nije u skladu s izvornim svrhama, kao i od zlouporabe ili nezakonite obrade podataka. Informacijski sustavi i softver će biti konfigurirani tako da na najmanju mjeru svedu obradu osobnih podataka i podataka koji služe za identifikaciju osoba koji nisu potrebni za ostvarivanje predviđenih svrha.

4. Priopćavanje osobnih podataka
Zbog specifičnih svrha obrade podataka o kojoj se radi u ovim Pravilima o zaštiti privatnosti, tvrtki Acer će biti dopušteno priopćavanje podataka korisnika trećim stranama, u opsegu i u skladu s gore u tekstu navedenim načinima obrade, samo kada su takva priopćavanja neophodna za ispunjavanje zahtjeva korisnika i upravljanje internim postupcima tvrtke Acer. Podrazumijeva se da osobni podaci mogu biti priopćeni u svim slučajevima dopuštenim važećim zakonima, te u svrhu pridržavanja naloga izdanih od strane nadležnih tijela. Međutim, pristup osobnim podacima bit će odobren isključivo (i) unutarnjem ili vanjskom ovlaštenom osoblju, propisno imenovanom kao osoblje zaduženo za obradu, radi ostvarivanja gore u tekstu navedenih svrha i isključivo u mjeri u kojoj je ta obrada potrebna za obavljanje njihovih odgovarajućih radnih zadataka i (ii) obrađivačima podataka koje tvrtka Acer može u određeno vrijeme imenovati. U tom pogledu, kao što je navedeno u prethodnim stavcima, vezano za ispitivanje kvalitete usluga pomoći i mjerenja zadovoljstva korisnika, povjerili smo aktivnosti izlaznog telefonskog kontaktiranja tvrtki - trećoj strani, koja je propisno imenovana kao obrađivač podataka, te smo od te tvrtke zahtijevali da osigura potpuno pridržavanje svih primjenjivih zahtjeva vezanih za zaštitu podataka.

U okviru dopuštenom zakonom, podacima koje pružite može se pristupiti, obraditi ih, pohraniti ili prenijeti na bilo kojeg člana Acer-ovih povezanih društava (ili njihovih podizvođača) na lokacijama diljem svijeta, uključujući one smještene u državama gdje Vi ne živite. Ove lokacije uključuju države koje ne osiguravaju odgovarajuću razinu zaštite osobnih podataka. Popis društava Acer-a (i njihovih registriranih ureda) koja mogu primati Vaše podatke na ovim lokacijama može se pronaći na www.acer-group.com/ag/en/TW/content/office-list. Ovakva upotreba može se nastaviti čak i ako prestanu biti članovi Acer-ovih povezanih društava. Sva Acer-ova društva koja prime Vaše osobne podatke koristiti će ih u skladu sa ovim Pravilnikom o privatnosti.

Kad su podaci koje nam pružite proslijeđeni od strane Acer-ove kompanije u Europskom Ekonomskom Području („EEA“) ili Švicarskoj u Acer-ovu kompaniju ili zastupniku izvan EEA poduzeti su odgovarajući koraci radi adekvatne zaštite podataka.

Nadalje, tvrtka Acer ima pravo otkriti osobne podatke korisnika ustanovama, državnim tijelima, javnim tijelima, stručnjacima, samostalnim konzultantima, uključujući udruženja i treće strane koje pružaju tehničke i organizacijske usluge koje tvrtka Acer može koristiti u gore navedene svrhe - u pogledu pružanja usluga pozivnog centra - kao i u slučaju spajanja, pripajanja, prodaje tvrtki, poslovnih jedinica, djelatnosti ili drugih izvanrednih transakcija, te bilo kojoj drugoj strani kojoj je dopušteno priopćiti podatke temeljem primjenjivih zakona i propisa. Te strane će izvršiti obradu, isključivo u gore navedene svrhe, djelujući kao nadzornici podataka, obrađivači podataka ili osobe zadužene za obradu, ovisno o slučaju. U svakom slučaju, te strane neće primiti osobne podatke koji su nepotrebni za izvršavanje njihovih odgovarajućih zadataka. Neće se vršiti otkrivanje bilo kojih osobnih podataka u promidžbene svrhe niti njihova diseminacija na neki drugi način.

5. Prava korisnika
Korisnik može u bilo koje vrijeme ostvarivati svoja prava u skladu s primjenjivim zakonima, uključujući pravo na dobivanje potvrde o tome postoje li ili ne osobni podaci koji se odnose na njega, pravo na poznavanje njihovog sadržaja i izvora, pravo na provjeru njihove ispravnosti, pravo na postavljanje zahtjeva za njihovu dopunu, ažuriranje, modifikaciju, brisanje, pretvaranje u anonimni oblik i blokiranje u slučaju nezakonite obrade ili u svakom slučaju u kojem dođe do kršenja primjenjivih zakona. Također, korisnik ima pravo na prigovor na obradu njegovih podataka, iz zakonitih razloga, kao i pravo na prenosivost podataka i podnošenje žalbe nadzornom tijelu u EU-u.

Za ostvarivanje bilo kojeg prava, kao i za upite ili zahtjeve vezane za osobne podatke korisnika, pišite nam na adresu: privacy_officer@acer.com.

Tvrtka Acer provodi periodične preglede ovih Pravila o zaštiti privatnosti. Primjenjivat će se verzija koja je u određeno vrijeme objavljena na web-stranici. Tvrtka Acer pridržava pravo da u bilo koje vrijeme izmjeni ovdje navedene odredbe. Iz tog razloga, pozivamo korisnike da redovito provjeravaju našu web-stranicu kako bi bili informirani o svim ažuriranjima ovih Pravila o zaštiti privatnosti. Svaka dopuna ili izmjena ovih Pravila o zaštiti privatnosti počinje važiti na datum njihovog objavljivanja na web-stranici.

Posljednje ažuriranje: Ožujak 2019.