Δήλωση περί απορρήτου

Με την παρούσα πολιτική απορρήτου (εφεξής η «Πολιτική απορρήτου») η Acer Italy S.r.l. (εφεξής «Acer», «Εταιρεία», «Εμείς», ή «Εμάς») έχει στόχο να ενημερώσει τους πελάτες της όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους από την Εταιρεία για λόγους υποστήριξης. Κατά συνέπεια, η παρούσα Πολιτική απορρήτου αποτελεί την ειδοποίηση που παρέχεται στα υποκείμενα των δεδομένων, κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, ώστε να καταστούν ενήμερα ως προς τον τρόπο, τους σκοπούς και τον υπεύθυνο επεξεργασίας των δεδομένων τους.

Όσον αφορά, ιδίως, την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που τίθεται σε εφαρμογή μέσω του ιστότοπου της Acer (ο «Ιστότοπος»), μπορείτε να ανατρέξετε στην πολιτική απορρήτου και την πολιτική για τα cookie που έχουν δημοσιευτεί εκεί.

1. Ο Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η Acer Italy S.r.l., με έδρα στην οδό Via Lepetit, 40 – 20020 – Lainate (Μιλάνο) - Ιταλία.

2. Χαρακτήρας των δεδομένων που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε. Οι σκοποί της επεξεργασίας.
Η Acer συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται σκόπιμα από τον χρήστη κατά την αλληλεπίδρασή του με τα χαρακτηριστικά και τις υπηρεσίες του ιστότοπου και τυχόν αιτήματα για παροχή υπηρεσιών από εμάς. Πιο συγκεκριμένα, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών για τους ακόλουθους σκοπούς: διαχείριση και καταγραφή των προϊόντων της Acer που αγοράζονται από τον χρήστη, παροχή υπηρεσιών εγγύησης και υποστήριξης, μέσω του Ιστότοπου και του κέντρου εξυπηρέτησης, διαχείριση της συμμετοχής του χρήστη σε πρωτοβουλίες που δημοσιεύονται στον ιστότοπο με ιδιαίτερη αναφορά στην υποστήριξη και συνδρομή, ικανοποίηση του αιτήματος για ενημέρωση, απόκριση σε ερωτήσεις των χρηστών μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, του ιστότοπου ή έντυπης μορφής. Επιπλέον, η Acer επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των πελατών που έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία «εξυπηρέτησης πελατών» μέσω του κέντρου εξυπηρέτησης, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα των υπηρεσιών της. Υπό αυτή την έννοια, οι εισερχόμενες τηλεφωνικές κλήσεις που πραγματοποιούνται από τους χρήστες ενδέχεται να καταγράφονται και να χρησιμοποιούνται με μοναδικό σκοπό τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών υποστήριξης και τη διασφάλιση υψηλών προδιαγραφών ποιότητας.

Συγκεκριμένα, τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών που πρέπει να επεξεργάζεται η Acer για την επίτευξη των προαναφερόμενων σκοπών είναι: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, γλώσσα, περιεχόμενο εισερχόμενων κλήσεων, όπως και κάθε άλλο δεδομένο που παρέχεται αυθόρμητα από τον χρήστη και η επεξεργασία του οποίου είναι απαραίτητη για την παροχή υποστήριξης και την ικανοποίηση των ιδιαίτερων αιτημάτων του. Όσον αφορά την ενημέρωση για τα προϊόντα της Acer, πρέπει να γνωρίζουμε, ιδίως, τον σχετικό αριθμό σειράς, το μοντέλο και την ημερομηνία αγοράς.

Επιπροσθέτως, ενημερώνουμε τους χρήστες ότι ενδέχεται να πραγματοποιηθούν εξερχόμενες κλήσεις, μετά την ανάμειξη της ομάδας «εξυπηρέτησης πελατών», προκειμένου να αξιολογηθεί η ικανοποίηση του χρήστη σχετικά με την υποστήριξη που του παρασχέθηκε. Οι εν λόγω τηλεφωνικές κλήσεις ενδέχεται επίσης να καταγράφονται.

Έχετε υπόψιν ότι επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για τους προαναφερόμενους σκοπούς μπορεί να γίνει χωρίς να ζητηθεί προηγουμένως η συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, καθώς είναι ιδιαιτέρως απαραίτητα για την παροχή των υπηρεσιών και των χαρακτηριστικών του ιστότοπου που ζητήθηκαν από τον εν λόγω χρήστη. Συνεπώς, η απουσία τέτοιων προσωπικών δεδομένων ενδέχεται να μην επιτρέψει στην Acer να παράσχει τις υπηρεσίες της και τη σχετική ενημέρωση, όπως αναφέρθηκε παραπάνω.

Τέλος, θα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών για να εφαρμόσουμε ή να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων, να συμμορφωθούμε με απαιτήσεις και υποχρεώσεις που θεσπίζονται από τους νόμους, τους κανονισμούς και την ευρωπαϊκή νομοθεσία, καθώς και για κάθε άλλο σκοπό που επιτρέπεται ρητώς από τον νόμο.

3. Χαρακτηριστικά και τρόποι επεξεργασίας
Θα επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που παρέχονται από τον χρήστη κατά την πορεία της αλληλεπίδρασής του με τον Ιστότοπο, οποιοδήποτε άλλο δεδομένο που παρέχεται αυθόρμητα από αυτόν ή λαμβάνεται από τρίτα μέρη κατά την παροχή των υπηρεσιών μας, κυρίως μέσω των ηλεκτρονικών και πληροφοριακών συστημάτων, σύμφωνα με τις διαδικασίες που σχετίζονται αυστηρά με τους καθορισμένους στην παρούσα Πολιτική απορρήτου σκοπούς, αλλά και μέσω παραδοσιακών μη ηλεκτρονικών μέσων.

Θα επεξεργαζόμαστε επίσης τα δεδομένα που σχετίζονται με τις εισερχόμενες τηλεφωνικές κλήσεις που λαμβάνουν τα κέντρα εξυπηρέτησης. Πιο συγκεκριμένα, όπως ήδη έχει αναφερθεί παραπάνω, το περιεχόμενο των εν λόγω κλήσεων ενδέχεται να καταγράφεται, να αποθηκεύεται και να αναπαράγεται για τους σκοπούς που αναφέρθηκαν στην παράγραφο 2, ενώ παράλληλα δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην εφαρμογή οποιωνδήποτε απαιτούμενων ή κατάλληλων μέτρων ασφαλείας.

Τα δεδομένα θα αποθηκεύονται αυστηρά και μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου κατά περίσταση σκοπού, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, με ιδιαίτερη αναφορά στις υποχρεώσεις ασφαλείας και εμπιστευτικότητας που διακατέχουν όλες τις δραστηριότητές μας. Θα εφαρμοστούν κατάλληλα μέτρα ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος, ακόμη και τυχαίας, καταστροφής και απώλειας δεδομένων, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, αδικαιολόγητης ή μη συνεπούς με τους αρχικούς σκοπούς επεξεργασίας, κατάχρησης ή παράνομης επεξεργασίας δεδομένων. Τα πληροφοριακά συστήματα και το λογισμικό θα διαμορφωθούν έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί η επεξεργασία προσωπικών και αναγνωρίσιμων δεδομένων όταν δεν είναι απαραίτητο για την επίτευξη των προβλεπόμενων σκοπών.

4. Γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων
Λόγω των ιδιαίτερων σκοπών της επεξεργασίας που προσδιορίζεται στην παρούσα Πολιτική απορρήτου, η Acer θα επιτρέπεται να γνωστοποιεί τα δεδομένα των χρηστών σε τρίτα μέρη, στον βαθμό και σύμφωνα με τους τρόπους που καθορίζονται παραπάνω, μόνο όπου η εν λόγω γνωστοποίηση κρίνεται απαραίτητη για την εκπλήρωση των αιτημάτων των χρηστών και τη διαχείριση των εσωτερικών διαδικασιών της Acer. Εξυπακούεται ότι τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να γνωστοποιηθούν σε κάθε περίπτωση που επιτρέπουν οι ισχύοντες νόμοι, αλλά και εφόσον είναι σε συμμόρφωση με τις αποφάσεις που εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές. Ωστόσο, η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα θα χορηγείται αποκλειστικά (i) σε εσωτερικούς και εξωτερικούς εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους, δεόντως διορισμένους ως υπεύθυνους επεξεργασίας, με στόχο την επίτευξη των σκοπών που αναφέρονται παραπάνω και μόνο στον βαθμό που απαιτείται η εν λόγω επεξεργασία για την εκτέλεση των αντίστοιχων εργασιακών καθηκόντων τους και (ii) στους εκτελούντες επεξεργασία δεδομένων που ενδέχεται κατά διαστήματα να ορίζονται από την Acer. Υπό αυτή την έννοια, όπως αναφέρεται στις προηγούμενες παραγράφους, προκειμένου να ελεγχθεί η ποιότητα της υπηρεσίας υποστήριξης και να μετρηθεί η ικανοποίηση των χρηστών, έχουμε εμπιστευθεί τις δραστηριότητες εξερχόμενων τηλεφωνικών επαφών σε μια τρίτη εταιρεία, δεόντως διορισμένη ως εκτελούσα επεξεργασία δεδομένων, απαιτώντας από αυτήν να συμμορφώνεται πλήρως με οποιεσδήποτε ισχύουσες απαιτήσεις προστασίας δεδομένων.

Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, οι πληροφορίες που παρέχετε, μπορεί να είναι προσβάσιμες, να υποστούν επεξεργασία, να αποθηκευτούν από ή να μεταφερθούν σε οποιοδήποτε μέλος του ομίλου εταιρειών της Acer (ή των υπεργολάβων της) σε τοποθεσίες ανά τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που βρίσκονται εκτός των χωρών στις οποίες διαμένετε. Σε αυτές τις τοποθεσίες συμπεριλαμβάνονται χώρες οι οποίες δεν διασφαλίζουν επαρκές επίπεδο προστασίας των προσωπικών πληροφοριών. Κατάλογος των νομικών προσώπων της Acer (και τη δηλωμένη βάσει καταστατικού έδρα τους) που μπορούν να λαμβάνουν τα στοιχεία σας σε αυτές τις περιοχές μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.acer-group.com/ag/en/TW/content/office-list. Αυτή η χρήση μπορεί να συνεχιστεί ακόμη και εάν πάψουν να είναι μέλη εταιρειών του ομίλου Acer. Όλες οι εταιρείες της Acer οι οποίες λαμβάνουν τα προσωπικά σας στοιχεία θα τα χρησιμοποιήσουν σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Όταν οι πληροφορίες που παρέχονται από εσάς, μεταβιβάζονται από μία εταιρεία της Acer εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (“Ε.Ο.Χ.”) ή της Ελβετίας σε μία εταιρεία ή έναν αντιπρόσωπο της Acer εκτός του Ε.Ο.Χ. ή της Ελβετίας, εφαρμόζονται τα κατάλληλα μέτρα για την παροχή επαρκούς προστασίας των δεδομένων.

Η Acer δικαιούται επίσης να κοινοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών σε οργανισμούς, αρχές, δημόσιους φορείς, επαγγελματίες, ανεξάρτητους συμβούλους, συμπεριλαμβανομένων οργανώσεων, τρίτα μέρη που παρέχουν τεχνικές και οργανωτικές υπηρεσίες από τις οποίες η Acer ενδέχεται να ωφεληθεί για τους προκαθορισμένους σκοπούς, όπως για την παροχή των υπηρεσιών του κέντρου εξυπηρέτησης, καθώς και σε περίπτωση συγχωνεύσεων, εξαγορών, πώλησης εταιρειών, επιχειρηματικών μονάδων, δραστηριοτήτων ή άλλων έκτακτων συναλλαγών και σε κάθε άλλο μέρος στο οποίο οι ισχύοντες νόμοι και κανονισμοί επιτρέπουν τη γνωστοποίηση των δεδομένων. Τα εν λόγω μέρη θα διενεργούν την επεξεργασία, μόνο για τους σκοπούς που καθορίζονται παραπάνω, ενεργώντας, κατά περίπτωση, ως υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων, εκτελούντες επεξεργασία δεδομένων ή άτομα υπεύθυνα για την επεξεργασία. Σε κάθε περίπτωση, τα μέρη αυτά δεν θα λαμβάνουν προσωπικά δεδομένα που δεν είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των σχετικών καθηκόντων τους. Δεν θα κοινοποιούνται προσωπικά δεδομένα για προωθητικούς σκοπούς ούτε θα διαβιβάζονται με άλλο τρόπο.

5. Δικαιώματα χρήστη
Ο χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να ασκεί τα κεκτημένα δικαιώματά του σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να ζητά επιβεβαίωση αναφορικά με το εάν υφίστανται προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν, να γνωρίζει το περιεχόμενο και την προέλευσή τους, να εξακριβώνει την ορθότητά τους, να ζητά την ενοποίηση, την ενημέρωση, την τροποποίηση, την ακύρωση, την ανωνυμοποίηση και τη φραγή τους όταν η επεξεργασία τους γίνεται παρανόμως ή παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο τους ισχύοντες νόμους. Ο χρήστης έχει επίσης το δικαίωμα να αντιτίθεται, βασιζόμενος σε νόμιμους λόγους, στην επεξεργασία των δεδομένων του, αλλά και το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων και υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή της ΕΕ.

Για την άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος, καθώς και για την υποβολή οποιουδήποτε ερωτήματος ή αιτήματος σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση: privacy_officer@acer.com.

Η παρούσα Πολιτική απορρήτου θα αναθεωρείται κατά διαστήματα από την Acer. Η έκδοση που θα δημοσιεύεται κάθε φορά στον ιστότοπο θα είναι και η ισχύουσα. Η Acer διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των διατάξεων που ορίζονται στην παρούσα οποιαδήποτε στιγμή. Για τον λόγο αυτό, ενθαρρύνουμε τους χρήστες μας να ελέγχουν τακτικά τον ιστότοπό μας για τυχόν ενημερώσεις της παρούσας Πολιτικής απορρήτου. Οποιαδήποτε ενοποίηση ή τροποποίηση της παρούσας τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία της σχετικής δημοσίευσης στον ιστότοπο.

Τελευταία ενημέρωση: Μάρτιος 2019