Εταιρική κοινωνική ευθύνη

Ο 20ός αιώνας γνώρισε την ταχεία ανάπτυξη της αγοράς πληροφορικής και την αυξανόμενη δημοτικότητα των σχετικών τεχνολογιών, καθεμία από τις οποίες συνέβαλε σημαντικά στην προώθηση της καινοτομίας.
 
Η ανάπτυξη του κλάδου, ο οποίος είναι ζωτικής σημασίας για την εθνική οικονομία, συνέπεσε με την αυξημένη χρήση των φυσικών πόρων, επηρεάζοντας όχι μόνο τα τοπικά αγαθά, αλλά και τα εθνικά. Κατά συνέπεια, περιβαλλοντικές και ανθρωπιστικές ενώσεις έχουν απευθύνει έκκληση στις πολυεθνικές να μειώσουν αυτόν τον αντίκτυπο στους φυσικούς πόρους και να γίνουν πιο υπεύθυνες περιβαλλοντικά, ηθικά και κοινωνικά.
 
Η Επιχειρηματική Δεοντολογία είναι η φιλοσοφία διοίκησης πίσω από την ανάπτυξη οργανωτικών, επαγγελματικών, θεσμικών και κοινωνικών διαδικασιών και έχει γίνει η κύρια πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι πολυεθνικές, συμπεριλαμβανομένης της Acer, στον 21ο αιώνα. Είναι ένας συνδυασμός αρχών και αξιών που καθοδηγούν τη διοίκηση στην προσπάθειά της για επίτευξη των οικονομικών και κοινωνικών στόχων. Μια ηθική εταιρεία γνωρίζει ότι πρέπει να αναλάβει πλήρεις οικονομικές, νομικές, κοινωνικές, καθώς και φιλανθρωπικές ευθύνες.
 
Ένα από τα στοιχεία αυτής της φιλοσοφίας διοίκησης είναι το πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (CSR) μέσω του οποίου μια εταιρεία θέτει ως στόχο την επίτευξη μιας παγκόσμιας ισορροπίας που ενσωματώνει ανθρώπινους, περιβαλλοντικούς και κοινοτικούς πόρους.
 
Η ΕΚΕ είναι ένα ζήτημα που αφορά τις επιχειρήσεις και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσει να λειτουργήσει μια εταιρεία τον 21ο αιώνα. Συνεπώς, ως κορυφαία επωνυμία υπολογιστών παγκοσμίως, η στρατηγική ΕΚΕ της Acer βασίζεται σε αυτό. Από το 2006, η Acer έχει επανεξετάσει αναλυτικά και διεξοδικά τις δράσεις της με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη. Μέσω της ενσωμάτωσης και της αφομοίωσης της ΕΚΕ στην επιχειρηματική της λειτουργία και μέσω της ενεργητικής συμμετοχής στις παγκόσμιες πρωτοβουλίες ΕΚΕ, η Acer έχει αποδείξει τις δεσμεύσεις και την αποφασιστικότητά της ως προς την ΕΚΕ. Επίσης, έγινε προσπάθεια για αδιάκοπη συνεισφορά στην παγκόσμια αειφόρο ανάπτυξη.
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εταιρικό πρόγραμμα ΕΚΕ της Acer, επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Acer Group CSR.