Privacybeleid – ondersteuning na aankoop

Door middel van dit privacybeleid (hierna het "Privacybeleid") beoogt Acer Computer B.V. (hierna "Acer", de "Onderneming", "wij", "ons", of "onze") haar klanten te informeren ten aanzien van de wijze waarop hun persoonsgegevens door de Onderneming kunnen worden verwerkt ten behoeve van ondersteuning na aankoop. Dit privacybeleid vormt de kennisgeving die overeenkomstig de geldende wetgeving aan de betrokkenen moet worden verstrekt om hen erop te wijzen hoe, voor welke doelen en door wie hun gegevens zullen worden verwerkt.

Voor wat betreft de verwerking van persoonsgegevens via de website van Acer (de "Website"), wordt u verzocht het daarop gepubliceerde privacy- en cookiebeleid te raadplegen.

1. De verwerkingsverantwoordelijke
De verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens is Acer Computer B.V., met statutaire zetel te Europalaan 89, 5232 BC, ’s-Hertogenbosch, Nederland.

2. Aard van de verzamelde en verwerkte gegevens en doelen van de verwerking
Acer verzamelt en verwerkt persoonsgegevens die opzettelijk door de gebruiker zijn verstrekt in verband met zijn/haar interacties met de functionaliteiten en diensten van de Website en met zijn/haar verzoek om door ons aangeboden diensten na aankoop. Meer specifiek verwerken Wij persoonsgegevens van de gebruikers voor de volgende doeleinden: de door de gebruiker aangekochte Acer-producten beheren en registreren, diensten in verband met garantie en ondersteuning verlenen, onder andere via de Website en ons callcenter, de deelname van de gebruiker aan op de Website gepubliceerde initiatieven beheren, met name in verband met hulp en ondersteuning, verzoeken om informatie beantwoorden, en vragen van de gebruikers beantwoorden per e-mail, via de Website of in papieren vorm. Verder verwerkt Acer de persoonsgegevens van de klanten die zich via ons callcenter tot de klantenservice wenden, om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren. Hierbij kunnen de inkomende telefoongesprekken met gebruikers worden opgenomen en worden gebruikt met als enige doel om de ondersteuningsprocedures te optimaliseren en hogere kwaliteitsnormen te verwezenlijken.

Specifiek moet Acer de volgende persoonsgegevens verwerken om de bovengenoemde doelen te verwezenlijken: voor- en achternaam, adres, e-mailadres, taal, inhoud van het inkomende gesprek en andere gegevens die door de gebruiker uit eigen beweging worden verstrekt en die moeten worden verwerkt om de ondersteuning te kunnen bieden en de specifieke verzoeken van de gebruiker te kunnen beantwoorden. Wat betreft de informatie over Acer-producten moeten wij met name het relevante serienummer, het model en de aankoopdatum weten.

Bovendien wijzen wij de gebruikers erop dat zij ook gebeld kunnen worden naar aanleiding van een interventie waarbij zij via de “Customer Care” afdeling voor ondersteuning na aankoop hebben verzocht, om de tevredenheid van de gebruiker over de ontvangen ondersteuning te evalueren. Deze telefoongesprekken kunnen ook worden opgenomen.

Gebruikers worden erop gewezen dat persoonsgegevens voor de bovengenoemde doeleinden kunnen worden verwerkt zonder dat de betrokkene voorafgaand om toestemming moet worden gevraagd, aangezien deze persoonsgegevens strikt noodzakelijk zijn om de door de gebruiker aangevraagde diensten en functionaliteiten van de Website te kunnen aanbieden. Zo is Acer zonder deze persoonsgegevens mogelijk niet in staat haar diensten en informatie te verstrekken zoals hierboven vermeld.

Tot slot zullen we de persoonlijke gegevens van de gebruiker verwerken om onze rechten te handhaven of te verdedigen voor daartoe bevoegde rechtbanken, om te voldoen aan de vereisten en verplichtingen die zijn vastgelegd in de wetten, voorschriften en Europese wetgeving, evenals voor alle andere doeleinden die uitdrukkelijk door de wet zijn toegestaan.

3. Kenmerken en voorwaarden van de verwerking
Wij zullen de gegevens verwerken die door de gebruiker gedurende zijn/haar interacties met de Website zijn verstrekt, alsmede alle overige gegevens die uit eigen beweging door de gebruiker zijn verstrekt of van derden zijn verkregen gedurende de uitvoering van onze diensten, met name via elektronische en IT-systemen, in overeenstemming met procedures die strikt verband houden met de in dit Privacybeleid vermelde doelen, maar ook via traditionele niet-elektronische middelen.

Wij zullen ook de gegevens verwerken die verband houden met de inkomende telefoongesprekken die onze callcenters ontvangen. Meer specifiek en zoals hierboven reeds vermeld, kan de inhoud van deze gesprekken worden opgenomen, opgeslagen en beluisterd voor de in de tweede alinea vermelde doeleinden, waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan de uitvoering van alle noodzakelijke en passende beveiligingsmaatregelen.

De gegevens worden niet langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk is voor de verwezenlijking van het van tijd tot tijd nagestreefde doel, en met inachtneming van de geldende wetgeving, met name de veiligheids- en geheimhoudingsverplichtingen die voor al onze activiteiten gelden. Er worden geschikte maatregelen getroffen om het risico op vernietiging en verlies – zelfs onopzettelijk – van gegevens, onbevoegde toegang, verwerking die onterecht of onverenigbaar met de oorspronkelijke doelen is, misbruik of onrechtmatige verwerking van gegevens tot een minimum te beperken. De IT-systemen en software worden zodanig ingesteld dat de verwerking van persoonlijke en identificeerbare gegevens die niet nodig zijn om de beoogde doelen te bereiken, tot een minimum wordt beperkt.

4. Verstrekking van persoonsgegevens
Voor de in dit Privacybeleid vastgestelde specifieke doeleinden van de verwerking mag Acer de gegevens van de gebruiker aan derden verstrekken in de hierboven vermelde omvang en volgens de hierboven vermelde voorwaarden, mits deze verstrekking noodzakelijk is om de verzoeken van de gebruiker te kunnen beantwoorden en de interne processen van Acer te kunnen beheren. Persoonsgegevens kunnen worden verstrekt in alle gevallen waarin dit volgens de geldende wetten is toegestaan, en om door bevoegde autoriteiten uitgevaardigde regelgeving op te volgen. Toegang tot de persoonsgegevens wordt echter uitsluitend verleend aan (i) interne of externe bevoegde medewerkers die naar behoren zijn aangewezen als personen die belast zijn met de verwerking, voor de verwezenlijking van de hierboven vermelde doelen en uitsluitend in de mate waarin deze verwerking nodig is om hun betreffende werktaken uit te voeren, en (ii) de verwerkers die van tijd tot tijd door Acer kunnen worden aangewezen. In dit verband hebben wij, zoals vermeld in de voorgaande alinea's, met het doel om de kwaliteit van de ondersteuningsdienst te beoordelen en zodoende de tevredenheid van de gebruikers te meten, de telefonische activiteiten voor uitgaande gesprekken aan een derde onderneming uitbesteed, die naar behoren als verwerker is aangewezen door deze te verplichten alle geldende vereisten inzake gegevensbescherming volledig na te leven.

Voor zover de wet dit toestaat, kan de informatie die u ons verstrekt toegankelijk zijn voor, verwerkt of opgeslagen worden door of overgedragen worden aan leden van de Acer-groep van bedrijven (of hun onderaannemers) op locaties over de hele wereld, ook in andere landen dan het land waar u woont. Deze locaties omvatten ook landen zonder een adequate bescherming van persoonlijke gegevens. Een lijst van de entiteiten van Acer (en hun respectieve geregistreerde kantoren) die uw gegevens op dergelijke locaties mogen ontvangen, is te vinden op www.acer-group.com/ag/en/TW/content/office-list. Dit gebruik kan voortgezet worden, zelfs wanneer u uw lidmaatschap van de Acer-groep van bedrijven stopzet. Alle Acer-bedrijven die uw persoonlijke gegevens ontvangen zullen deze in overeenstemming met dit Privacybeleid gebruiken.

Wanneer de informatie die u ons verstrekt, overgedragen wordt door een Acer-bedrijf in het Europees Economisch Gebied (“EEG”) of Zwitserland aan een Acer-bedrijf of agent buiten de EEG of Zwitserland, zijn er passende stappen geïmplementeerd om een adequate bescherming van uw gegevens te waarborgen.

Acer heeft bovendien het recht de persoonsgegevens van de gebruikers over te dragen aan instellingen, autoriteiten, overheidsinstanties, deskundigen, onafhankelijke adviseurs, met inbegrip van verenigingen, derden die technische en organisatorische diensten verrichten die Acer met het oog op de bovengenoemde doelen gebruikt – zoals het geval is voor de uitvoering van callcenterdiensten – alsmede in het geval van fusies, overnames, verkoop van bedrijven, bedrijfsonderdelen, activiteiten of andere buitengewone transacties, en aan alle andere partijen waaraan de gegevens conform de geldende wet- en regelgeving mogen worden verstrekt. Deze partijen zullen de verwerking uitsluitend voor de hierboven vermelde doelen uitvoeren en daarbij als verwerkingsverantwoordelijke, verwerker of met de verwerking belaste persoon handelen, al naargelang het geval. Deze partijen zullen in geen geval persoonsgegevens ontvangen die zij niet nodig hebben om hun respectieve taken uit te voeren. Persoonsgegevens worden in geen geval overgedragen voor reclamedoeleinden of op een andere manier verspreid.

5. Rechten van de gebruiker
De gebruiker kan op elk moment de rechten die de geldende wetgeving hem/haar toekent uitoefenen, met inbegrip van het recht om bevestigd te krijgen of er al dan niet persoonsgegevens over hem/haar bestaan, de inhoud en de bron te kennen, te controleren of de gegevens juist zijn, en te verzoeken om aanvulling, bijwerking, wijziging, verwijdering, anonimisering en blokkering wanneer gegevens op onrechtmatige wijze of op welke manier dan ook in strijd met geldende wetgeving werden verwerkt. De gebruiker heeft ook het recht om op wettige gronden bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar gegevens, alsmede het recht op data-portabiliteit en het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie in de EU.

Om een recht uit te oefenen en bij vragen of verzoeken betreffende de persoonsgegevens van de gebruiker, wordt u verzocht schriftelijk contact met ons op te nemen via: privacy_officer@acer.com.

Dit Privacybeleid wordt door Acer regelmatig bijgewerkt. De op de Website gepubliceerde versie, die van tijd tot tijd wordt aangepast, is de geldige versie. Acer behoudt zich het recht voor de hierin opgenomen bepalingen op elk moment te wijzigen. Daarom verzoeken wij onze gebruikers regelmatig onze Website te raadplegen om op de hoogte te blijven van aanpassingen van dit Privacybeleid. Elke aanvulling of wijziging van dit Privacybeleid is geldig met ingang van de datum van relevante publicatie op de Website.

Laatst bijgewerkt op: Maart 2019