Zásady ochrany osobních údajů – Zákaznická podpora

Těmito zásadami ochrany osobních údajů (dále jen „zásady ochrany osobních údajů“) chce společnost Acer Sales International SA (dále jen „Acer“, „společnost“, „my“) informovat své klienty o způsobu a postupech zpracování jejich osobních údajů, které může společnost provádět pro účely poprodejní podpory. Tyto zásady ochrany osobních údajů splňují zákonné podmínky oznámení osobám, jejichž osobní údaje se budou zpracovávat. Příslušné předpisy se týkají druhu a účelu zpracování osobních údajů a také osob, které budou jejich zpracování provádět.

Zejména s ohledem na zpracování osobních údajů zadávaných prostřednictvím webu společnosti Acer (dále jen „Web“) Vás vyzýváme, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů a používání souborů cookie, které jsou zde zveřejněny.

1. Správce údajů
Správcem vašich osobních údajů je společnost Acer Sales International SA, via della Posta 28 6934 Bioggio Switzerland – působící v České republice prostřednictvím zpracovatele dat společnosti Acer Czech Republic s.r.o. se sídlem Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4, IČ 266 86 619, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 87309 a prostřednictvím třetích stran - servisních partnerů.

2. Povaha shromažďovaných a zpracovávaných údajů. Účel zpracování.
Společnost Acer shromažďuje a zpracovává osobní údaje, které byly dobrovolně a záměrně poskytnuté zákazníkem v souvislosti s používáním webových stránek, jejich funkcemi a službami a požadavky zákazníka na poskytnutí nabízených poprodejních služeb. Konkrétně zpracováváme osobní údaje osob k následujícím účelům: správa a registrace produktů Acer zakoupených zákazníkem, poskytování záručních služeb a služeb podpory, a to prostřednictvím webu a našich kontaktních center, správa účasti zákazníka na akcích zveřejněných na webových stránkách se zvláštním zřetelem na poprodejní pomoc a podporu, reakce na žádosti o poskytnutí informací, odpovědi na dotazy klientů e-mailem, prostřednictvím webu nebo v papírové podobě. Kromě toho zpracovává společnost Acer osobní údaje klientů, kteří kontaktují „zákaznický servis“ prostřednictvím kontaktního centra, a to za účelem zlepšení kvality našich služeb. V tomto ohledu mohou být příchozí telefonní hovory klientů nahrávány a použity výhradně za účelem zlepšení postupů podpory a zajištění vysokých standardů kvality.

Osobními údaji, které společnost Acer potřebuje zpracovávat pro dosažení výše uvedených účelů, jsou zejména: jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, jazyk, obsah příchozího hovoru a další údaje dobrovolně poskytnuté uživatelem, jejichž zpracování je nezbytné k poskytnutí podpory a plnění konkrétních požadavků uživatele. Pokud jde o informace o produktech společnosti Acer, potřebujeme znát zejména příslušné sériové číslo, model a datum nákupu.

Uživatele také informujeme o tom, že po té, co byl na jeho žádost proveden zásah týmu poprodejního „zákaznického servisu“, můžeme pomocí zpětného telefonického kontaktu hodnotit jeho spokojenost s podporou, která mu byla poskytnuta. Tyto telefonní hovory mohou být rovněž nahrávány.

Osobní údaje mohou být zpracovávány pro výše uvedené účely, aniž by bylo nutné vyžadovat předchozí souhlas osob, jelikož jsou nezbytně nutné pro poskytování služeb a využití funkcí webu, které si tyto osoby vyžádaly. Pokud tyto osobní údaje nebudou poskytnuty, je možné, že společnost Acer nebude moci poskytovat své služby a informace, jak je uvedeno výše.

Osobní údaje uživatele budeme rovněž zpracovávat za účelem vymáhání nebo obrany našich práv před příslušnými soudy, za účelem plnění požadavků a povinností stanovených zákony, předpisy a evropskou legislativou, jakož i za veškerými dalšími účely výslovně povolenými zákonem.

3. Vlastnosti a způsoby zpracování
Údaje poskytnuté uživatelem v průběhu používání webových stránek a veškeré další údaje dobrovolně poskytnuté uživatelem nebo obdržené od třetích osob během poskytování našich služeb budeme zpracovávat zejména prostřednictvím elektronických a informačních systémů, v souladu s postupy striktně souvisejícími s účely uvedenými v těchto zásadách ochrany osobních údajů, ale i prostřednictvím tradičních neelektronických prostředků.

Budeme zpracovávat rovněž údaje související s příchozími telefonními hovory přijatými v našich kontaktních centrech. Zejména, jak již bylo uvedeno výše, obsah takových hovorů může být zaznamenán, uložen a poslouchán za účely uvedenými v odstavci 2, přičemž zvláštní pozornost je třeba věnovat implementaci všech potřebných nebo vhodných bezpečnostních opatření.

Údaje nebudou uchovávány po dobu delší, než je nezbytně nutné k dosažení účelu, který je v dané době sledován, a to v souladu s platnými právními předpisy, se zvláštním zřetelem na závazky týkající se bezpečnosti a ochrany důvěrnosti, které jsou základem a v souladu se všemi našimi činnostmi. Budou zavedena vhodná opatření pro minimalizaci rizika zničení a ztráty – včetně náhodné ztráty či zničení – údajů, neoprávněného přístupu, zpracování, které je neoprávněné nebo neslučitelné s původními účely, zneužití nebo nezákonného zpracování údajů. Informační systémy a software budou konfigurovány tak, aby se minimalizovalo zpracování osobních a identifikovatelných údajů, které nejsou nutné k dosažení zamýšlených účelů.

4. Sdělování osobních údajů
Vzhledem ke konkrétním účelům zpracování uvedeným v těchto zásadách ochrany osobních údajů bude společnost Acer smět sdělit údaje uživatele třetím osobám ve výše uvedeném rozsahu a výše stanovenými způsoby, avšak pouze tehdy, pokud budou takovéto informace potřebné k plnění požadavků uživatele a ke správě vnitřních procesů společnosti Acer. Osobní údaje lze sdělovat ve všech případech povolených platnými právními předpisy a za účelem dodržování příkazů vydaných příslušnými orgány. Přístup k osobním údajům však bude poskytován výhradně i) interním nebo externím pověřeným osobám řádně jmenovaným jako osoby pověřené zpracováním údajů, a to za účelem dosažení výše uvedených cílů a pouze v míře, v jaké je takovéto zpracování nezbytné pro plnění jejich pracovních úkolů, a ii) zpracovatelům údajů, kteří mohou být společností Acer příležitostně jmenováni. V tomto ohledu, jak bylo uvedeno v předchozích odstavcích, jsme s ohledem na testování kvality služeb podpory a měření spokojenosti uživatelů pověřili odchozími telefonními kontakty externí společnost řádně jmenovanou jako zpracovatel údajů a požadovali jsme, aby zajistila úplné dodržování platných požadavků na ochranu údajů.

V rozsahu povoleném zákonem mohou být vámi poskytnuté údaje zpřístupněny, zpracovány nebo uloženy či předány libovolné společnosti skupiny Acer (nebo jejím dodavatelům) kdekoli na světě, včetně těch, které sídlí v jiné zemi než vy. Tato místa zahrnují země, které nezajišťují přiměřenou úroveň ochrany osobních údajů. Seznam entit společnosti Acer (a jejich sídel), které mohou obdržet vaše údaje na těchto místech, najdete na adrese www.acer-group.com/ag/en/TW/content/office-list. Toto využívání může pokračovat i poté, co společnost přestane náležet do skupiny Acer. Všechny společnosti skupiny Acer, které obdrží vaše osobní údaje, je budou využívat ve shodě s těmito zásadami ochrany soukromí.

Pokud společnost skupiny Acer v Evropském hospodářském prostoru („EEA“) nebo Švýcarsku předá vaše údaje společnosti nebo zástupci společnosti Acer mimo EEA nebo Švýcarsko, budou přijaty kroky k tomu, aby byly vaše údaje vhodně chráněny.

Společnost Acer je dále oprávněna poskytnout osobní údaje uživatelů institucím, orgánům, veřejným orgánům, odborníkům, nezávislým konzultantům, včetně sdružení, třetím osobám provádějícím technické a organizační služby, jichž může společnost Acer využívat pro výše uvedené účely – jakožto i pro poskytování služeb kontaktního centra – a dále v případě fúzí, akvizic, prodeje závodu, obchodní jednotky, činností či jiných mimořádných transakcí, a to jakékoli jiné osobě, jíž mohou být údaje dle příslušných zákonů a předpisů sděleny. Tyto osoby budou údaje zpracovávat výhradně k výše uvedeným účelům a budou při tom jednat jako správci údajů, zpracovatelé údajů nebo osoba pověřená zpracováním. V žádném případě neobdrží výše uvedené subjekty osobní údaje, které nejsou nezbytné k plnění jejich příslušných úkolů. Žádné osobní údaje nebudou poskytnuty pro propagační účely ani jinak šířeny.

5. Práva uživatele
Uživatel může kdykoli uplatnit práva, která mu udělují příslušné předpisy, včetně práva získat potvrzení o tom, zda existují osobní údaje, které se jej týkají, znát jejich obsah a zdroj, ověřit jejich správnost, požádat o jejich integraci, aktualizaci, úpravu, zrušení, anonymizaci a zablokování v případě protiprávního zpracování nebo v případě jakéhokoli zpracování v rozporu s příslušnými právními předpisy. Uživatel má rovněž právo z legitimních důvodů vznést námitky proti zpracování svých údajů, jakož i právo na přenositelnost údajů a právo podat stížnost dozorovému úřadu v EU.

Pro uplatnění jakéhokoli práva, jakož i jakékoli otázky nebo žádosti týkající se osobních údajů uživatelů nás kontaktujte písemně na adrese: privacy_officer@acer.com.

Tyto zásady ochrany osobních údajů bude společnost Acer pravidelně revidovat. Závaznou verzí je verze aktuálně zveřejněná na webu. Společnost Acer si vyhrazuje právo ustanovení v tomto dokumentu stanovená kdykoli změnit. Z tohoto důvodu doporučujeme našim uživatelům, aby pravidelně navštěvovali náš web, aby byli o případných aktualizacích těch zásad ochrany osobních údajů informováni. Jakékoli začlenění či změna zásad nabývá účinnosti datem příslušného zveřejnění na webu.

Poslední aktualizace: Března 2019