in Products in Support in Press

Acer Veriton Vero Mini

ช่วยให้โลกนี้เป็นสีเขียวยิ่งขึ้น

Acer Veriton Mini PC ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้ประสิทธิภาพการทำงานเชิงธุรกิจโดยไม่จำเป็นต้องใช้ทาวเวอร์ขนาดใหญ่ โดยใช้พลาสติกผ่านการใช้งานรีไซเคิล (PCR) แทน บริษัทของคุณจะได้รับการรับรองว่า ‘เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม’ และเพลิดเพลินกับการตอบสนองที่รวดเร็วจากระบบประมวลผล Intel® Core™ processor1 รุ่นล่าสุด


● Intel® Core™ i9 Processor1 รุ่นล่าสุด
● ผลิตจากพลาสติกผ่านการใช้งานรีไซเคิล (PCR) 25%
● บรรจุภัณฑ์พลาสติกรีไซเคิล 100% และกล่องที่รีไซเคิลได้ 100%

1 ข้อมูลสินค้าอาจต่างออกไปตามรุ่นและ/หรือภูมิภาค ทุกรุ่นมีจำนวนจำกัด

  

Compare Products

เปรียบเทียบสูงสุด 3 รุ่นในกลุ่ม

?_Compare alert