Thông số kỹ thuật về công suất của GPU

Thông số kỹ thuật về GPU của máy tính xách tay chơi game Predator và Nitro

Product Model Name Laptop GPU Boost Clock PredatorSense Boost OC TGP
(Total Graphics Power)
Dynamic Boost MGP
(Max Graphics Power)
NVIDIA Advanced Optimus
Predator Helios 16 PH16-72 GeForce RTX 4080 1830Mhz 1930Mhz 150W 25W 175W V
GeForce RTX 4070 1980Mhz 2080Mhz 115W 25W 140W V
Predator Helios 18 PH18-72 GeForce RTX 4090 1590Mhz 1690Mhz 150W 25W 175W V
GeForce RTX 4080 1830Mhz 1930Mhz 150W 25W 175W V
Predator Helios Neo 16 PHN16-72 GeForce RTX 4070 1980MHz 2080MHz 115W 25W 140W V
GeForce RTX 4060 2250MHz 2350MHz 115W 25W 140W V
GeForce RTX 4050 2355MHz 2455MHz 115W 25W 140W V
Predator Helios Neo 18 PHN18-71 GeForce RTX 4070 1980MHz 2080MHz 115W 25W 140W V
GeForce RTX 4060 2250MHz 2350MHz 115W 25W 140W V
GeForce RTX 4050 2355MHz 2455MHz 115W 25W 140W V
Predator Helios Neo 14 PHN14-51 GeForce RTX 4070 1605MHz 1705MHz 100W 25W 125W V
GeForce RTX 4060 1890MHz 1990MHz 95W 25W 120W V
Predator Triton Neo 16 PTN16-51 GeForce RTX 4070 1695MHz 1795MHz 85W 25W 110W V
GeForce RTX 4060 2010MHz 2110MHz 85W 25W 110W V
GeForce RTX 4050 2130MHz 2230MHz 85W 25W 110W V
Acer Nitro 14 AN14-41 GeForce RTX 4060 2010MHz 2110MHz 85W 25W 110W V
GeForce RTX 4050 2130MHz 2230MHz 85W 25W 110W V
GeForce RTX 3050 1492MHz 1592MHz 80W 15W 95W Mux Switch
Acer Nitro 16 Intel AN16-73 GeForce RTX 4060 2100MHz 2220MHz 90W 25W 115W V
GeForce RTX 4050 2220MHz 2320MHz 90W 25W 115W V
GeForce RTX 3050 1635MHz 1735MHz 80W 15W 95W Mux Switch
Acer Nitro 16 AMD AN16-42 GeForce RTX 4070 2250MHz 2350MHz 115W 25W 140W V
GeForce RTX 4060 1980MHz 2080MHz 115W 25W 140W V
AN16-43 GeForce RTX 4060 2100MHz 2200MHz 90W 25W 115W V
GeForce RTX 4050 2220MHz 2320MHz 90W 25W 115W V
GeForce RTX 3050 1635MHz 1735MHz 80W 15W 95W Mux Switch
Acer Nitro 17 Intel AN17-72 GeForce RTX 4060 2250MHz 2350MHz 115W 25W 140W V
GeForce RTX 4050 2355MHz 2455MHz 115W 25W 140W V
Acer Nitro 17 AMD AN17-42 GeForce RTX 4070 1980MHz 2080MHz 115W 25W 140W V
GeForce RTX 4060 2250MHz 2350MHz 115W 25W 140W V
GeForce RTX 4050 2355MHz 2455MHz 115W 25W 140W V
Acer Nitro V 15 ANV15-41 GeForce RTX 4060 2010MHz 2110MHz 60W 15W 75W N/A
GeForce RTX 4050 2130MHz 2230MHz 60W 15W 75W N/A
GeForce RTX 3050 1432MHz 1532MHz 50W 15W 65W N/A
GeForce RTX 2050 1545MHz 1645MHz 50W 15W 65W N/A
Acer Nitro V 16 ANV16-41 GeForce RTX 4060 1890MHz 2090MHz 55W 30W 85W Mux Switch
GeForce RTX 4050 2055MHz 2155MHz 55W 30W 85W Mux Switch
GeForce RTX 3050 1432MHz 1532MHz 50W 20W 70W Mux Switch
GeForce RTX 2050 1320MHz 1420MHz 40W 25W 65W Mux Switch
Dữ liệu xung nhịp tăng cường dựa trên cơ sở của từng GPU.
Các giá trị PredatorSense/NitroSense Boost OC/TGP/MGP dựa trên thời điểm Chế độ Turbo được kích hoạt.
Các giá trị TGP bao gồm công suất cơ sở + Chế độ Turbo.
Các giá trị được ép xung trong PredatorSense/NitroSense có thể hiển thị các giá trị khác với giá trị được nêu trong Bảng điều khiển NVIDIA. Miễn là PredatorSense/NitroSense đang hoạt động, tốc độ ép xung được nêu trong ứng dụng tiện ích sẽ được coi là chính xác.