Thông số kỹ thuật về công suất của GPU

Thông số kỹ thuật về GPU của máy tính xách tay chơi game Predator và Nitro

Product Model Name Laptop GPU Boost Clock PredatorSense Boost OC TGP
(Total Graphics Power)
Dynamic Boost MGP
(Max Graphics Power)
NVIDIA Advanced Optimus
Predator Helios 16 PH16-71 GeForce RTX 4060 2250MHz 2350MHz 115W 25W 140W V
GeForce RTX 4070 1980MHz 2080MHz 115W 25W 140W V
GeForce RTX 4080 1830MHz 1930MHz 150W 25W 175W V
Predator Helios 18 PH18-71 GeForce RTX 4060 2250MHz 2350MHz 115W 25W 140W V
GeForce RTX 4070 1980MHz 2080MHz 115W 25W 140W V
GeForce RTX 4080 1830MHz 1930MHz 150W 25W 175W V
Predator Triton 14 PT14-51 GeForce RTX 4050 2130MHz 2230MHz 70W 25W 95W V
GeForce RTX 4070 1905MHz 2005MHz 80W 25W 105W V
Predator Triton 17 X PTX17-71 GeForce RTX 4090 1695MHz 1795MHz 150W 25W 175W V
Predator Helios Neo 16 PHN16-71 GeForce RTX 4070 1980MHz 2080MHz 115W 25W 140W V
GeForce RTX 4060 2250MHz 2350MHz 115W 25W 140W V
GeForce RTX 4050 2355MHz 2455MHz 115W 25W 140W V
Predator Helios 3D 15
SpatialLabs™ Edition
PH3D15-71 GeForce RTX 4080 1830MHz 1930MHz 150W 25W 175W Mux Switch
Predator Triton 16 PT16-51 GeForce RTX 4070 1905MHz 2005MHz 115W 25W 140W V
Acer
Nitro V 15
ANV15-51 GeForce RTX 2050 4GB 1545MHz 1645MHz 50W 15W 65W N/A
GeForce RTX 3050 6GB 1432MHz 1532MHz 50W 15W 65W N/A
GeForce RTX 4050 2130MHz 2230MHz 60W 15W 75W N/A
Nitro 16 Intel AN16-51 GeForce RTX 4050 2355MHz 2455MHz 115W 25W 140W V
GeForce RTX 3050 6GB 1635MHz 1735MHz 80W 15W 95W Mux Switch
Nitro 16 AMD AN16-41 GeForce RTX 4070 1980MHz 2080MHz 115W 25W 140W V
GeForce RTX 4060 2250MHz 2350MHz 115W 25W 140W V
GeForce RTX 4050 2355MHz 2455MHz 115W 25W 140W V
Nitro 17 AMD AN17-41 GeForce RTX 4070 1980MHz 2080MHz 115W 25W 140W V
GeForce RTX 4060 2250MHz 2350MHz 115W 25W 140W V
GeForce RTX 4050 2355MHz 2455MHz 115W 25W 140W V
Nitro 17 Intel AN17-51 GeForce RTX 4060 2250MHz 2350MHz 115W 25W 140W V
GeForce RTX 4050 2355MHz 2455MHz 115W 25W 140W V
GeForce RTX 3050 6GB 1635MHz 1735MHz 80W 15W 95W Mux Switch
AN17-71 GeForce RTX 4060 2250MHz 2350MHz 115W 25W 140W V
GeForce RTX 4050 2355MHz 2455MHz 115W 25W 140W V
Nitro 5 AN515-58 GeForce RTX 4060 2250MHz 2350MHz 115W 25W 140W Mux Switch
GeForce RTX 4050 2355MHz 2455MHz 115W 25W 140W Mux Switch
AN517-55 GeForce RTX 4060 2250MHz 2350MHz 115W 25W 140W Mux Switch
GeForce RTX 4050 2355MHz 2455MHz 115W 25W 140W Mux Switch
Dữ liệu xung nhịp tăng cường dựa trên cơ sở của từng GPU.
Các giá trị PredatorSense/NitroSense Boost OC/TGP/MGP dựa trên thời điểm Chế độ Turbo được kích hoạt.
Các giá trị TGP bao gồm công suất cơ sở + Chế độ Turbo.
Các giá trị được ép xung trong PredatorSense/NitroSense có thể hiển thị các giá trị khác với giá trị được nêu trong Bảng điều khiển NVIDIA. Miễn là PredatorSense/NitroSense đang hoạt động, tốc độ ép xung được nêu trong ứng dụng tiện ích sẽ được coi là chính xác.