การสั่งซื้ออะไหล่ (Order Sparepart)

การสั่งซื้ออะไหล่ (Order Sparepart)
การสั่งซื้ออะไหล่
 
เอเซอร์ แคร์ ได้จัดเตรียมชิ้นส่วนอะไหล่ เพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้า และตัวแทนจำหน่าย โดยมีรายละเอียดการสั่งซื้อดังนี้
 
1. ราคาและรายการ (Price list): ท่านสามารถสอบถาม ราคาชิ้นส่วนอะไหล่ได้ที่ 0-2825-9600, อีเมล์: ath.sparepartorder@acer.comโดยจัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับชิ้นส่วนอะไหล่ที่ต้องการ เช่น รุ่น และ Serial number หรือ SNID ของเครื่องที่จะนำชิ้นส่วนนั้นๆไปประกอบการสั่งซื้ออะไหล่ และสามารถจะดำเนินการสั่งซื้อทางโทรสารหมายเลข 0-2825-9601 หรือ อีเมล์: ath.sparepartorder@acer.com
 
2. การจัดส่ง: ลูกค้าสามารถมารับสินค้าได้ด้วยตนเองที่ศูนย์บริการเอเซอร์ แคร์ หรือจัดส่งโดยเอเซอร์ แคร์ สำหรับลูกค้าในต่างจังหวัด ทั้งนี้ไม่รวมค่าจัดส่ง
 
3.การชำระเงิน: การชำระเงินสำหรับการซื้ออะไหล่จะต้องเป็นเงินสด หรือโอนเงินผ่านทางธนาคารโดยแนบหลักฐานการชำระค่าสินค้า พร้อมแฟกซ์มาที่ 0-2825-9601 หรือส่งอีเมล์: ath.sparepartorder@acer.com (ยกเว้นตัวแทนจำหน่าย หรือศูนย์บริการฯแต่งตั้งที่จะได้รับเครดิต)
 
4. ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า: เอเซอร์ แคร์ จะจัดส่งสินค้าหลังจากได้รับใบสั่งซื้อพร้อมหลักฐานการชำระค่าสินค้าภายใน 3 วันทำการสำหรับลูกค้าต่างจังหวัด (กรณีมีสินค้าในสต๊อก)
 
หมายเหตุ: กรณีที่สินค้าต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ จะใช้เวลาในการขนส่งประมาณ 90 วัน โดย เอเซอร์ แคร์ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
Spare Parts Purchase
 
Acer Care provides spare parts for our customer and dealer as following details.
 
1. Price and item list: Customer can inquire price and item list by tel. 0-2825-9600, e-mail: ath.sparepartorder@acer.com, with initial information of your product such as model, serial number, or SNID, and customer make purchase order by fax 0-2825-9601 or e-mail: ath.sparepartorder@acer.com
 
2. Delivery: Customer can receive your product directly at Acer Care or apply delivery service for up-country without any delivery charge.
 
3. Payment method: Customer can purchase spare parts by cash or bank transfer, and submit evidence of payment by fax 0-2825-9601 or e-mail: ath.sparepartorder@acer.com (Credit term will not be available for dealer and Acer Authorized Service Center)
 
4. Delivery time: Acer Care will deliver purchased item after receiving evidence of payment within 3 working days for up-country customer (in case of item is in stock)
 
Remark: For imported item, it will take 90 days for delivery and Acer Care will notice customer before.