หลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

1. ความเป็นส่วนตัวข้อมูลบุคคล (PRIVACY of Personal Information)

Acer เคารพความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลอันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (“Personal Data”) เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของลูกค้าและสมาชิกผู้ใช้งาน (“Users”) ทุกท่าน นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะอธิบายถึงวิธีการรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและแจ้งทางเลือกของคุณเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เนื้อหาต่อไปนี้จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลของเรา

a.วัตถุประสงค์ ("Purposes") ของการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้กับเราจะถูกนำไปใช้ดังต่อไปนี้

 • เพื่อช่วยจัดการการทำรายการธุรกรรมของคุณได้สมบูรณ์ และเพื่อยืนยันสถานะสมาชิกของคุณเกี่ยวกับการบริการลูกค้าหรือโปรแกรมสิทธิพิเศษต่างๆ
 • เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงด้านการตลาด ผลิตภัณฑ์ และการบริการให้ตอบสนองความต้องการของคุณ
 • เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร และโปรโมชั่นได้
 • เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการทำความเข้าใจและวิเคราะห์ด้านการขายให้ตรงกับความต้องการและความชื่นชอบของคุณ
 • เพื่อใช้สำหรับขั้นตอนการให้บริการลูกค้า
 • เพื่อส่งอัพเดทเกี่ยวกับสินค้า ข่าวสาร งานอีเว้นท์ รวมถึงสิทธิพิเศษ ของรางวัล และโปรโมชั่นต่างๆจากทาง Acer
 • เพื่อนำมาพัฒนาด้านการให้บริการ และ
 • เพื่อพัฒนาคุณภาพในการให้บริการและตอบสนองต่อคำติชมของลูกค้า

แม้ว่ารายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจะแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์เฉพาะ (เช่น การแข่งขัน ฟอรัม การสำรวจ ฯลฯ ) ไม่ว่าจะผ่านทางออนไลน์หรือช่องทางอื่น ๆ โดยปกติข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวม คือ

 • ชื่อ-นามสกุล - [Name];
 • ที่อยู่ - [Address];
 • เบอร์โทรศัพท์ - [Phone number(s)];
 • วันเกิด - [Date of birth];
 • อีเมลล์ - [Email address];
 • เพศ - [Gender];
 • เลขประจำตัวบัตรประชาชน หรือ พาสปอร์ต - [Identity card number or passport number]
 • b. การจัดเก็บและรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเก็บไว้ในรูปเอกสารภายในสำนักงานของเรา หรือจะถูกเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ทางเราเข้าถึงและจัดดำเนินการโดย Acer หรือผู้ให้บริการที่ได้รับสิทธิ์อนุญาตเท่านั้น ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่คุณได้ให้ไว้จะถูกเก็บรักษาไว้โดยองค์กรของเราตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในข้อ (1a) ข้างต้น หรือตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ข้อกำหนดทางด้านบัญชีและ / หรือเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทฯ

  c. บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นประจำ


  2. การยินยอม (CONSENT)

  Acer จะพึงใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเฉพาะเพื่อประโยชน์ที่แท้จริงและด้วยความยินยอมจากคุณ สำหรับผู้ลงทะเบียนสมาชิกถือเป็นเงื่อนไขในการยอมรับการจัดเก็บ การใช้และ/หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการสมัครลงทะเบียนผลิตภัณฑ์หรือแพ็กเกจ โดยการสมัครสมาชิกหมายถึงคุณได้ยอมรับข้อตกลง รวมถึงเราอาจมีการรวบรวมข้อมูลบุคคลของคุณในช่วงการส่งเสริมการขาย และกิจกรรมอื่นๆ ของบริษัท เราจะทำการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้นานเท่าที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุเท่านั้น เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้ตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และหลักการที่สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้ เราอาจจำเป็นที่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง “Vendor” (หรือผู้ประมวลผลข้อมูล) "Vendor" ในที่นี้ หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ (อันนอกเหนือจากพนักงานของเครือ ACER) ที่ได้รับสิทธิ์อนุญาตในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของ Acer เท่านั้น "Processing" หมายถึง การประมวลผลในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึง ซึ่งไม่จำกัดเฉพาะการได้มา การบันทึก การถือครอง หรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการดำเนินการใดๆ ซึ่งอาจนำไปสู่การรวบรวม จัดเก็บ แก้ไข และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ผู้ประมวลผลข้อมูล ("Vendor")เหล่านี้จะถือว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นความลับตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ยกเว้น กรณีที่อาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหากมีความจำเป็นตามกฎหมาย หรือข้อกำหนดของหน่วยงานที่มีอำนาจ นอกจากนี้ เราอาจมีการดำเนินการเป็นระยะๆ ในการคัดสรรบริษัท / องค์กร (ภายนอกกลุ่มเครือ ACER) ด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างดีตามโอกาสเหมาะสมโดยทางบริษัทฯ จะทำการแจ้งให้ทราบ หากคุณพิจารณาที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ทางบริษัทฯ จะแชร์ข้อมูลให้กับ บริษัท / องค์กรที่ได้รับเลือก และจะดำเนินการดังกล่าวด้วยความยินยอมของคุณเท่านั้น คุณมีสิทธิ์เลือกที่จะให้ความยินยอม (หรืออนุญาต) กับการแชร์ข้อมูลตามที่กล่าวมาข้างต้น และบริษัท / องค์กรที่ได้รับอนุญาตจะต้องระบุข้อมูลที่เพียงพอต่อการให้คุณพิจารณาตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้ข้อมูล หากคุณเลือกยินยอม (หรืออนุญาต) และได้มีการเข้าเว็บไซต์ของ บริษัท / องค์กรดังกล่าวภายหลัง เราจะไม่สามารถควบคุมวิธีใช้หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่คุณให้แก่พวกเขาโดยตรงได้ ดังนั้น เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนบุคคลของเว็บไซต์นั้นก่อนที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

  การอนุญาตยินยอม (Opt In): เราในนามเครือ ACER จะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ก่อนหน้านี้ ยกเว้นกรณีที่เราได้รับความยินยอมจากคุณก่อนหน้านี้หรือเว้นแต่ข้อกำหนดบังคับทางกฎหมาย

  การยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่ใช่เงื่อนไขในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับคุณ เว้นแต่จะมีการขอข้อมูลที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและถูกต้องตามกฎหมาย

  การไม่เข้าร่วมสมาชิก (Unsubscribe):

  คุณสามารถถอนการยินยอมในการให้รวบรวม การนำไปใช้ และการเปิดเผย (ประมวลผลข้อมูลโดยทั่วไป) ของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อใดก็ได้ โดยการโทรแจ้งหรือส่งอีเมลล์ถึงฝ่ายบริการลูกค้าของเราตามรายละเอียดในข้อ 4.


  3. ความถูกต้องของข้อมูล (ACCURACY of information)

  หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ กรุณาแจ้งให้ทางบริษัทฯทราบ เพื่อทำการอัพเดทเป็นข้อมูลปัจจุบันและถูกต้อง


  4. ฝ่ายบริการลูกค้า (Customer Service)

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

  ศูนย์บริการเอเซอร์ (สำนักงานใหญ่)

  493/7-8 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

  โทร. +66 (0) 2153-9600

  Email: ATH.E-Commerce@acer.com

  Disclaimer. THE MATERIALS CONTAINED HEREIN ARE PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT WARRANTIES OF ANY KIND EITHER EXPRESSED OR IMPLIED TO THE FULLEST EXTENT PERMISSIBLE PURSUANT TO APPLICABLE LAW. YOU AGREE TO INDEMNIFY, DEFEND AND HOLD ACER WEBSITE, ACER SALES & SERVICES SDN. BHD., AND ALL AFFILIATED PARTNERS HARMLESS FROM ANY CLAIMS (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, CLAIMS FOR DEFAMATION, TRADE DISPARAGEMENT, PRIVACY AND INTELLECTUAL PROPERTY INFRINGEMENT) AND DAMAGES INCLUDING ATTORNEYS' FEES ARISING FROM ANY SUBMISSIONS BY YOU OR THROUGH YOUR ACCOUNT.