XB273 X

Predator XB3

Model Name: XB273 X
Part Number: MM.THLTT.002
螢幕螢幕: 68.6 cm (27") Full HD (1920 x 1080) 240 Hz
面板技術面板技術: IPS (178°x178°) G-sync
介面/連接埠Inputs: DisplayPort介面, HDMI, USB Hub 3.0x4 (1up 4down)
反應時間反應時間: 1 ms
亮度亮度: 400 cd/m²
深入探索
XB273 GPbmiiprzx

Predator XB3

Model Name: XB273 GPbmiiprzx
Part Number: MM.THLTT.004
螢幕螢幕: 68.6 cm (27") Full HD (1920 x 1080) 144 Hz
面板技術面板技術: IPS (178°x178°) G-sync 相容
介面/連接埠Inputs: DisplayPort介面, HDMI, USB Hub 3.0x4 (1up 4down)
反應時間反應時間: 1 ms
亮度亮度: 400 cd/m²
深入探索
XB273 GXbmiiprzx

Predator XB3

Model Name: XB273 GXbmiiprzx
Part Number: MM.THLTT.003
螢幕螢幕: 68.6 cm (27") Full HD (1920 x 1080) 240 Hz
面板技術面板技術: IPS (178°x178°) G-sync 相容
介面/連接埠Inputs: DisplayPort介面, HDMI, USB Hub 3.0x4 (1up 4down)
反應時間反應時間: 1 ms
亮度亮度: 400 cd/m²
深入探索
XB273U GSbmiiprzx

Predator XB3

Model Name: XB273U GSbmiiprzx
Part Number: MM.TJ5TT.001
螢幕螢幕: 68.6 cm (27") WQHD (2560 x 1440) 165 Hz
面板技術面板技術: IPS (178°x178°) G-sync 相容
介面/連接埠Inputs: DisplayPort介面, HDMI
反應時間反應時間: 1 ms
亮度亮度: 400 cd/m²
深入探索
XB323U GPbmiiphzx

Predator XB3

Model Name: XB323U GPbmiiphzx
Part Number: MM.TKWTT.001
螢幕螢幕: 81.3 cm (32") WQHD (2560 x 1440) 144 Hz
面板技術面板技術: IPS (178°x178°) G-sync 相容
介面/連接埠Inputs: DisplayPort介面, HDMI, USB Hub 3.0x4 (1up 4down)
反應時間反應時間: 1 ms
亮度亮度: 600 cd/m²
深入探索
XB253Q GZbmiiprzx

Predator XB3

Model Name: XB253Q GZbmiiprzx
Part Number: MM.TH5TT.004
螢幕螢幕: 62.2 cm (24.5") Full HD (1920 x 1080) 240 Hz
面板技術面板技術: IPS (178°x178°) G-sync 相容
介面/連接埠Inputs: DisplayPort介面, HDMI, USB Hub 3.0x4 (1up 4down)
反應時間反應時間: 1 ms
亮度亮度: 400 cd/m²
深入探索
XB253Q GPbmiiprzx

Predator XB3

Model Name: XB253Q GPbmiiprzx
Part Number: MM.TH5TT.002
螢幕螢幕: 62.2 cm (24.5") Full HD (1920 x 1080) 144 Hz
面板技術面板技術: IPS (178°x178°) G-sync 相容
介面/連接埠Inputs: DisplayPort介面, HDMI, USB Hub 3.0x4 (1up 4down)
反應時間反應時間: 2 ms
亮度亮度: 400 cd/m²
深入探索
XB253Q GXbmiiprzx

Predator XB3

Model Name: XB253Q GXbmiiprzx
Part Number: MM.TH5TT.003
螢幕螢幕: 62.2 cm (24.5") Full HD (1920 x 1080) 240 Hz
面板技術面板技術: IPS (178°x178°) G-sync 相容
介面/連接埠Inputs: DisplayPort介面, HDMI, USB Hub 3.0x4 (1up 4down)
反應時間反應時間: 1 ms
亮度亮度: 400 cd/m²
深入探索
XB273U GXbmiipruzx

Predator XB3

Model Name: XB273U GXbmiipruzx
Part Number: MM.TK5TT.001
螢幕螢幕: 68.6 cm (27") WQHD (2560 x 1440) 240 Hz
面板技術面板技術: IPS (178°x178°) G-sync 相容, HDR 400
介面/連接埠Inputs: DisplayPort介面, HDMI, C型USB
反應時間反應時間: 1 ms
亮度亮度: 400 cd/m²
深入探索