in Products in Support in Press
เมนู

Service Policy

Service Policy

เอกสารคู่มือการบริการฉบับนี้
จัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการเพิ่มความเข้าใจในบริการหลังการขายสินค้าภายใต้เครื่องหมาย เอเซอร์ (acer) โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับ เงื่อนไขการบริการหลังการขายผ่านทางการดำเนินงานของศูนย์บริการฯ ภายใต้ บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด ได้ตระหนักถึงการสร้างความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าทั้งในด้านสินค้า และบริการ จึงมีศูนย์บริการหลังการขายภายใต้ชื่อ เอเซอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ (acer Service center) ที่ดำเนินงานโดยเอเซอร์เอง และศูนย์บริการฯที่ได้รับการแต่งตั้ง Acer Authorized Service Center โดยมีมาตรฐานการบริการเดียวกันกับเอเซอร์ และมีสาขาให้บริการกระจายอยู่ทั่วทุกพื้นที่ ทำให้ลูกค้าได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีมาตรฐานที่น่าเชื่อถือ ไม่เพียงแต่การพัฒนาด้านศูนย์บริการเพื่อครอบคลุมทั้งประเทศ เรายังมุ่งมั่นพัฒนาการบริการในด้านอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการหลังการขาย โดยเฉพาะในส่วนของทีมวิศวกร ที่ได้รับการฝึกอบรมโดยตรงจากบริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด สำนักงานใหญ่ ที่ประเทศไต้หวัน อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ เอเซอร์ ยังสำรองอะไหล่เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการบริการ การพัฒนารูปแบบการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็ว และถูกต้องโดยผ่านทางระบบ IT ที่ทันสมัยที่สุด เรามีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า การดำเนินการบริการหลังการขายของ เอเซอร์ (acer) จะสนับสนุนตัวแทนจำหน่ายของเรา และส่งผลไปถึงผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเอเซอร์ (acer) ให้ได้รับความพึ่งพอใจอย่างสูงสุด เนื้อหาของเอกสารฉบับนี้ จะไม่ถือว่าเป็นข้อผูกพันใด ๆ ในแง่กฎหมาย กรณีที่ท่านมีข้อสงสัย โปรดติดต่อโดยตรงได้ที่ เอเซอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เลขที่ 493/7-8 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขต ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

โทรศํพท์. 0-2153-9600 / แฟกซ์. 0-2153-9677