in Products in Support in Press

Liquid Zest

การผจญภัยเริ่มต้นแล้ว

Liquid Zest - overview - Large

มีสไตล์ในทุกย่างก้าว

Hit the road with the beautiful simplicity of organic forms and a smooth matte finish.

ดูเพิ่มเติม
Liquid Zest - Overview Design - Large

มองเห็น ได้ยิน และจับภาพได้ดียิ่งขึ้น

A brilliant display, DTS® Studio Sound and 5MP 85° wide-angle camera will enhance your experiences.

ดูเพิ่มเติม
Liquid Zest - Overview Features - Large

1อายุการใช้งานแบตเตอรี่อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับการตั้งค่าพลังงานและการใช้งาน
2ตัวเลือกสีที่มีจำหน่ายอาจต่างกันขึ้นอยู่กับภูมิภาค
หน่วยความจำที่พร้อมใช้งานจะมีจำนวนน้อยกว่าหน่วยความจำทั้งหมดเนื่องจากมีหน่วยความจำที่ถูกใช้งานโดยระบบปฏิบัติการ แอปพลิเคชัน และการอัปเดตซอฟต์แวร์

  

Compare Products

เปรียบเทียบสูงสุด 3 รุ่นในกลุ่ม

?_Compare alert