in Products in Support in Press

Acer Care Center

Acer Care Center ให้การบริการครบวงจร การตรวจสภาพ และการอัปเดตเพื่อให้เครื่องของคุณทำงานอย่างราบรื่น และไฟหลากสีที่บ่งบอกสถานะการทำงานของระบบจะแสดงว่าตรวจพบปัญหาใดบ้าง

วิดีโอ
Software - Acer Care Center - Large

Acer Collection

Acer Collection เป็นร้านค้าอัจฉริยะซึ่งสามารถแนะนำแอพพลิเคชันตามแอพพลิเคชันที่คุณติดตั้งไว้ การกำหนดลักษณะ และสถานะระบบ
UWP Store

ดาวน์โหลด
Software - Acer Collection - Large

Liquid Life

ทำให้ข้อมูลทั้งหมดมีความหมาย ปรับปรุงสุขภาพและสมรรถภาพกายของคุณขณะเชื่อมต่อกับเพื่อนและครอบครัวผ่านแอป Liquid Life™

ดูเพิ่มเติม
Software - Liquid Life - Large