in Products in Support in Press

แพลตฟอร์มการทำงานของแท็กซี่อัจฉริยะสำหรับรถแท็กซี่ในไต้หวัน

แพลตฟอร์มการทำงานของแท็กซี่อัจฉริยะสำหรับไต้หวันใช้ AI ที่ยึดตามข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อแสดงการวิเคราะห์ฮอตสปอต การคาดการณ์ความต้องการ และการแนะนำอัจฉริยะ ซึ่งจะทำให้ผู้ขับขี่ทราบว่าลูกค้าจะอยู่ที่ใดตามเวลาจริง

Taiwan Taxi - Overview - Large

ที่มา

เพื่อลดเวลาที่แท็กซี่ใช้ในขับรถวนหาผู้โดยสาร เพิ่มอัตราการรับผู้โดยสาร และปรับคุณภาพในการบริการของแท็กซี่เช่นกัน เราได้ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างความเข้าใจในผู้ใช้ รวมถึงวิเคราะห์ผลลัพธ์สำหรับข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม โดยทำให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าข้อมูลใดที่ผู้ขับแท็กซี่ต้องการในขณะทำงาน เช่นเดียวกับทำให้เข้าใจว่าพวกเขาประเมินและตีความข้อมูลดังกล่าวอย่างไร ผลจากการวิจัยได้ถูกนำไปใช้สำหรับการพัฒนาอินเตอร์เฟซผู้ใช้ของซอฟต์แวร์

ฮอตสปอตของผู้โดยสาร

แอปจะใช้ข้อมูลผู้โดยสารและการเดินทางในอดีตเพื่อกำหนดบริเวณที่มีความต้องการสูงที่สุด จากนั้นจะทำการคำนวณเวลา โอกาส และกิจกรรมภายนอกของวัน เพื่อระบุจุดฮอตสปอตให้กับผู้ขับขี่

Taiwan Taxi - KSP 2 - Large

การคาดการณ์ความต้องการ

อัลกอริธึมจะใช้การวิเคราะห์เชิงสถิติและการเรียนรู้ของเครื่อง ในการคาดการณ์ความต้องการสำหรับแต่ละภูมิภาค และสร้างช่วงของเวลาตามสถานการณ์ปัจจุบัน

Taiwan Taxi - KSP 3 - Large

การแนะนำอัจฉริยะ

ด้วยการผสมผสานการวิเคราะห์ฮอตสปอต การคาดการณ์ความต้องการ และตำแหน่งปัจจุบันของแท็กซี่เข้าด้วยกัน แอปจะสามารถให้การแนะนำแก่ผู้ขับขี่เกี่ยวกับสถานที่ที่ดีที่สุดในการรับผู้โดยสารได้

Taiwan Taxi - KSP 4 - Large

ดูความต้องการในการเดินทางและค้นหาตำแหน่งลูกค้าได้อย่างง่ายดาย